Mot mer förnybart Mexiko i fördjupat internationellt samarbete

Mexiko tar hjälp av Sverige och USA för att förnya sitt elektriska energisystem. Målet är ett tillförlitligt och kostnadseffektivt elsystem med flexibla elanvändare och mer el från sol och vind.

Smarta elnät är en lösning som har fått ökad betydelse efter klimatöverenskommelsen i Paris förra året som en av lösningarna på klimatutmaningarna. Det är också en lösning som kan bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, dels eftersom drygt en miljard människor saknar el idag.

Den 1-2 juni genomförs det sjunde ministermötet inom högnivåsamarbetet Clean Energy Ministerial, kallat CEM7, denna gång i San Francisco. Under mötet tas bland annat steg för att driva utvecklingen vidare för omställningen till hållbara kraftsystem.

Förra året anslöt sig Sverige, tillsammans med 13 andra länder, till initiativet Power System Challenge inom Clean Energy Ministerial. I initiativet nämndes särskilt behovet av kunskapsöverföring som en väg att öka utvecklingen av elnäten.

Skräddarsytt expertstöd från Sverige och USA

I samband med CEM7-mötet inleds ett fördjupat samarbete mellan Sverige, USA och Mexiko kring smarta elnät. Satsningen, som går under namnet ISGAN Knowledge Transfer Pilot, har som mål att ge ett skräddarsytt expertstöd till det mexikanska energiministeriet (SENER) när de tar fram en underlagsrapport och påbörjar arbetet med att ställa om sitt elsystem.

Samarbetet innebär att mexikanska, svenska och amerikanska experter att träffas under juni samt i mitten av augusti för att tillsammans arbeta med den rapport som lägger grunden för Mexikos program för utveckling av smarta elnät.

– Svensk kompetens i samarbetet ger möjligheter till ökad svensk export inom ett nytt och växande område. Om insatserna blir lyckade kan också modellen för kunskapsöverföring användas i samarbeten med fler länder för att skynda på utvecklingen mot hållbara, flexibla och robusta kraftsystem, säger Rémy Kolessar, avdelningschef på avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Modell för kunskapsöverföring från Sverige

ISGAN har beslutat att inrätta en pilotverksamhet för kunskapsöverföring mellan länder inom området smarta elnät. Metoden, som har utvecklats av det svenska företaget LightSwitch AB, har tidigare använts för kunskapsöverföring i Sverige exempelvis för att främja effektivt erfarenhetsutbyte kring hållbara transportlösningar mellan kommuner i Stockholms län.

Konceptet anpassas och vidareutvecklas för att medverka till snabbare utveckling av smarta elnät globalt med stöd av Energimyndigheten och under ledning av LightSwitch och Svenska Energiinstitutet.

Om ISGAN och Clean Energy Ministerial

ISGAN, International Smart Grid Action Network, är ett tekniksamarbete inom International Energy Agency (IEA) och Clean Energy Ministerial på området för utveckling av smarta elnät. Sverige deltar aktivt och har en ledande roll i samarbetet på flera områden.

Clean Energi Ministerial är ett högnivåsamarbete som drivs av energiministrarna i G20-länderna och de nordiska länderna. IEA är det internationella energirådet och ett fristående organ inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.