Nätverkande får fart på energieffektiviseringen hos National Gummi

National Gummi AB utanför Halmstad hade i tre år en stadig minskning av sin energianvändning, men plötsligt avstannade utvecklingen. I samband med detta kom frågan om de ville delta i energieffektiviserings nätverk, och de såg det som perfekt läge att åter få ner sin energianvändning.

Foto: Katrin Svensson

National Gummi legotillverkar en stor mängd olika produkter av gummi och plast. Produkterna levereras till en rad olika branscher där fordonsindustrin är den största, med produkter som tätningar, packningar, isolering och ljudabsorbenter. De producerar även en rad produkter för andra branscher som till exempel byggindustrin, gruvindustrin, energisektorn och varvsindustri.

Energieffektivisering inget nytt för National Gummi

National har under flera år arbetat med sin energianvändning där de jämfört energianvändningen i förhållande till omsättning, och där de under flera år haft en positiv trend med effektivare energianvändning.

Det har krävt aktivt arbete med energifrågorna. 2010 köptes en ny blandningsanläggning för gummi, den både ökade effektiviteten och bidrog till minskad energianvändning. Under de två senaste åren har National arbetat med företaget Bravida för att optimera elanläggningar och minska energianvändning bland annat genom värmescanning av fastigheten.

Vid införandet av ett nytt datasystem ersattes också alla dataservrar vilket överraskande nog gav en besparing på cirka 30 000 kilowattimmar per år. Tack vare investeringar som dessa kunde energianvändningen effektiviseras.

Bättre miljö men ökad energianvändning

National tillverkar bland annat produkter genom så kallad extrudering där materialet pressas genom en matris för att åstadkomma önskad profilform på slutprodukten. När en av de tre linjer som extruderar gummi byttes ut upphörde plötsligt energianvändningen att minska.

Den nya linjen var bättre ur miljösynpunkt med förbättrad rökgasanläggning och ett stabilare slutet system för kylning, men tyvärr på bekostnad av en något högre energianvändning.

National lät det gå en period för att köra in det nya systemet men efter 6–7 månader hade inte energianvändningen minskat. Samtidigt kom ett erbjudande om att gå med i ett energieffektiviserande nätverk. National nappade därför direkt på erbjudandet för att åter få kontroll på sin energianvändning.

Foto: Acke Svensson, Bergslagsfoto

Energikartläggning ska ge svar

Daniel Cervin på National Gummi beskriver att det varit svårt att överblicka energianvändningen. Gummiproduktion med blandning och valsning av gummiblandningar använder sannolikt mest energi, men han poängterar också vikten av att vara objektiv tills en noggrann energikartläggning genomförs.

Nätverket koordineras av Länsstyrelsen i Hallands län, och har som mål att de deltagande företagen tillsammans ska minska energianvändningen med 15 procent, om det kan nås anser Daniel svårt att svara på i nuläget. Först behöver energikartläggningen genomföras så att det blir tydligare vilka åtgärder som kan och bör genomföras. Via Energimyndigheten kommer nu ett energikartläggningsstöd sökas för att delvis betala för energikartläggningen.

Många positiva delar med nätverksarbetet

Daniel Cervin och National ser positivt på att delta i ett nätverk för energieffektivisering.

– Det har känts som en bra ögonöppnare för förbättringsmöjligheter att vara med i nätverken, berättar Daniel.

Något som kommit fram i samtal med övriga företag i nätverken är att många maskiner använder sig av elmotorer och där skulle det kunna finnas energi att spara, genom att byta ut dessa till mer moderna och energieffektivare varianter.

– Nätverken kan bidra till att man får bolla idéer med andra och se om någon gjort något liknande, säger Daniel.

Det är också vid själva planeringsarbetet för de energieffektiviserande åtgärderna som han tror att nätverksarbetet kan bidra med extra mycket, när de deltagande företagen kan jämföra olika planerade och genomförda lösningar.

Energianvändningen har också visat sig vara ganska likvärdig mellan de deltagande företagen i nätverket vid jämförbar fabriksyta. Det blir därför extra värdefullt att kunna jämföra mellan företagen.

– Det kan då bli ett roligt projekt där alla medarbetare känner att de kan vara med och bidra, påpekar Daniel Cervin.

Alla är viktiga vid en energieffektivisering

En viktig del i arbetet med energieffektivisering är att få med all personal på National. Att alla är med och tar ansvar för att släcka belysning, stänga av maskiner med mera.

– Det kan då bli ett roligt projekt där alla medarbetare känner att de kan vara med och bidra, påpekar Daniel Cervin.

Om nätverk för energieffektivisering

Nätverken för energieffektivisering drivs av regionala energikontor eller länsstyrelser med stöd från Energimyndigheten. Stödet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet.

Läs mer om energieffektiviserande nätverk.