NVE överlämnar underlag om elcertifikatsystemets utformning efter 2020

Norges vassdrags- og energidirekorat (NVE) har överlämnat sin andra delredovisning inför kontrollstation 2017.

Rapporten från NVE hittar ni på NVE:s webbplats. Måndag den 17 oktober klockan 9.00 kommer Energimyndigheten att överlämna sin rapport som innehåller delredovisning 2 inför kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet samt förslag på kvoter för 18 TWh till 2030.

Den gemensamma elcertifikatsmarknaden är idag utformad för att styra mot ett gemensamt mål 2020, med en gemensam avslutning 2035. När ett land väljer att utöka elcertifikatsystemet med ett nytt mål till 2030 är det nödvändigt att göra anpassningar. Elcertifikatsystemet som det i dag är utformat har fungerat och fungerar bra. Förändringar av systemet, utöver vad som är tekniskt nödvändigt vid en förlängning, ska motiveras väl.

Nedan följer Energimyndigheten och NVE:s rekommendationer vid en utvidgning med nytt mål i ett land.

  • Elcertifikat utfärdade i Norge och Sverige ska ha samma status och handlas på lika villkor till Sveriges slutår. Det innebär att elcertifikat utfärdade i Norge eller Sverige ska kunna användas för att uppfylla kvotplikt i båda länderna.
  • Elcertifikatsystemets grundläggande funktioner ska behållas. Det är viktigt för elcertifikatsystemets kostnadseffektivitet att det behålls marknadsbaserat och teknikneutralt. Det är marknaden som avgör lokalisering och teknologi för ny förnybar elproduktion. Energimyndigheten och NVE kommer noga att följa utbyggnad och marknadsutveckling, och skapa förutsättningar för att nå målet genom att ge marknaden nödvändig information.
  • Med hänsyn till aktörer som investerar under åren fram till 2020 eller 2030 ska det finnas en stoppmekanism på plats för det nya målet senast 2020, och utformningen av denna bör utredas snarast. Detta bidrar till ökad förutsägbarhet och minskad risk för överutbyggnad inom elcertifikatsystemet. Det bör övervägas att redan nu införa ett stoppdatum med koppling till det nya målåret, som senare eventuellt kan ersättas med någon annan stoppmekanism.
  • Norge och Sverige ska fortsätta med regelbundna och samordnade kontrollstationer fram till 2035 i enlighet med gällande avtal.

Om kontrollstation 2017

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet. Kontrollstation 2017 genomförs så att eventuella lagändringar kan träda i kraft den 1 januari 2018.

Hösten 2015 erhöll Energimyndigheten flera deluppdrag av regeringen gällande underlag till kontrollstation 2017. NVE erhöll motsvarande uppdrag från sitt departement. Flera uppdrag delredovisades i juni och den del som behandlar elcertifikatsystemets utformning vid ett nytt mål i Sverige efter 2020 ska rapporteras i oktober.

Den 1 september fick Energimyndigheten ytterligare ett uppdrag som ska rapporteras i oktober. Uppdraget innebär bland annat myndigheten ska föreslå kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh till 2030.

Här finns information om uppdrag inför kontrollstation 2017 samlat.