Ökad användning av biodrivmedel inom transportsektorn

Trenden med ökad användning av biodrivmedel i den svenska transportsektorn fortsätter. Förra året levererades 19 procent mer flytande biodrivmedel jämfört med 2014. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Under förra året ökade leveranserna av biodiesel med 37 procent. Den största procentuella ökningen stod ren HVO för, den ökningen utgjorde över tusen procent, men från väldigt låga nivåer 2014. Ökningen beror på att fler tankstationer öppnade under 2015 och att flera fordonstillverkare godkände drivmedlet i sina motorer. HVO till låginblandning, det vill säga HVO som blandas in i fossil diesel, var det biodrivmedel som ökade mest i absoluta tal och uppgick under förra året till drygt 650 000 m3. Ren FAME ökade med ungefär 60 procent och uppgick till drygt 170 000 m3.

Det är däremot inte alla biodrivmedel som ökar. FAME som låginblandning i fossil diesel minskade med sex procent trots att leveranserna av fossil diesel ökade. Även etanol som låginblandning minskade med tio procent vilket följer utvecklingen i leveranser av bensin. Etanol i E85 och ED95 minskade med 40 respektive 43 procent vardera under 2015. De totala leveranserna av etanol minskade med 25 procent under året.

Figur: Fördelning av volymer levererade biodrivmedel under 2015, på typ av biodrivmedel.

Här hittar du statistiken

Statistiken kommer från Energimyndighetens statistikundersökning Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik.

För mer information om biodrivmedel, se Energimyndighetens publikation Marknaderna för biodrivmedel 2015: Tema flygbränsle.

 

Ordlista:

Biodiesel – ett samlingsnamn för flytande biobränslen som kan tillsättas, blandas med eller användas direkt som transportdiesel. Utgörs i Sverige idag framför allt av HVO och FAME och omfattar såväl rena drivmedel som de volymer som låginblandas i fossil diesel.

FAME - Fettsyrametylestrar. I Sverige är all FAME som används baserad på raps, och förkortas ofta RME, rapsmetylestrar.

HVO – Hydrerade vegetabiliska oljor. Här avses HVO-diesel som har kemiskt identiska egenskaper som fossil diesel. Kan produceras från olika typer av oljor.

Låginblandning – när ett biodrivmedel blandas in i ett fossilt drivmedel, exempelvis biodiesel i fossil diesel och etanol i bensin.