Resultat från Öppet forum om en fossilfri transportsektor

Under våren 2016 ordnade Energimyndigheten tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket ett Öppet forum för att samla in synpunkter från olika aktörer inför arbetet med strategi för en fossilfri transportsektor. Nu är sammanställningen av inkomna synpunkter klar.

Totalt deltog närmare 100 aktörer i Öppet forum, allt från myndigheter på kommunal, regional och nationell nivå, branschorganisationer, företag, intresseorganisationer samt högskolor och universitet.

Sammanställningen lyfter fram ett antal hinder och utmaningar och särskilt prioriterade områden som strategin bör hantera men ger inte en heltäckande bild av vad aktörerna tycker i alla olika frågor.

Nedan följer några exempel.

Tydlig riktning och långsiktiga styrmedel

Aktörerna efterfrågar tydliga och tidssatta mål, både nationellt, regionalt och lokalt men också en handlingsplan som förtydligar ansvarsområden för olika aktörer i samhället. Men allra viktigast är att strategin blir tydlig med vad en fossilfri transportsektor innebär och vilka mål och åtgärder som krävs för att komma dit. Tydliga och långsiktiga styrmedel efterfrågas också. Här lyfts vikten av blocköverskridande samarbeten i riksdagen fram för att garantera långsiktiga styrmedel som håller över flera mandatperioder.

Internationellt samarbete

Mer än hälften av aktörerna betonar vikten av att ha ett internationellt samarbete och perspektiv i den kommande strategin. Det innebär bland annat att Sverige bör arbeta med att påverka EU:s regelverk för att förhindra eventuella begränsningar eller negativa påverkningar i framtiden.

Anpassa efter lokala och regionala förutsättningar

Regionala och kommunala aktörer poängterar vikten av att inte bara satsa på stöd som är anpassade för storstäder utan även för mindre städer och för landsbygden. Strategin bör också anpassas till lokala och regionala förutsättningar och behov.

Låt de fossilfria drivmedlen samverka

Flertalet aktörer poängterar vikten av att olika förnybara drivmedel inte får konkurrera med varandra utan ska ses som komplement som samverkar med varandra och som tillsammans kan ersätta fossila drivmedel. Så gott som alla aktörer efterlyser också tydligt utformade styrmedel som ska göra förnybara drivmedel konkurrenskraftiga gentemot de fossila.

Transportsystem och samhällsplanering behöver betraktas som en helhet

Så gott som nästan alla kommuner och regionala aktörer betonar vikten av samordnad planering av bostäder och kollektivtrafik. Det behövs en helt ny samhällsinfrastruktur och stadsplanering för att nå en fossilfri transportsektor. Vid implementering av styrmedel behöver transportsystemet och samhällsplaneringen därför betraktas i ett helhetsperspektiv. Kollektivtrafiken kan som exempel inte ses som en isolerad företeelse utan behöver kombineras med ett paket av styrmedel såsom färre parkeringsplatser och ökade kostnader för bilparkering. Aktörer lyfter som exempel att kommuner ska ges möjlighet att införa bilfria zoner och att strategin bör prioritera utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar i hela landet. En utmaning som lyfts fram är att också åstadkomma drivkrafter som förändrar människors beteende och attityd till resande.

Här kan du läsa hela sammanställningen. Samtliga bidrag kommer också att publiceras i sin helhet inom kort.

Fortsatt dialog

Energimyndigheten vill, tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen, tacka samtliga aktörer som varit med och bidragit i Öppet forum. De inskickade bidragen och sammanställningen kommer användas som underlag i det fortsatta arbetet med strategin. Sammanställningen kommer också vara en bilaga till den nulägesrapport som myndigheterna presenterar för regeringen i oktober 2016.

Energimyndigheten kommer också, tillsammans med övriga medverkande myndigheter i arbetet, att bjuda in till dialogmöten under hösten 2016 och på så sätt ge fler aktörer möjlighet att vara med och bidra.

Strategin planeras att vara klar och redovisas för regeringskansliet i april 2017.

Mer information

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för omställningen till en fossilfri transportsektor. Detta ska göras tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket.

Läs mer om uppdraget