Så kan Sverige få fart på solelproduktionen

Förenkling och harmonisering av regelverk för solcellsinstallationer, ökad satsning på information och kunskap samt införande av ett nytt avdrag för solceller. Det är några av de centrala delarna i det förslag till nationell strategi för ökad användning av solel som Energimyndigheten idag lämnar över till regeringen.

Totalt ser Energimyndigheten det som möjligt att svensk solel kan öka till mellan 5 och 10 procent av den totala elanvändningen i Sverige 2040. Men för att nå dit finns det hinder som måste undanröjas.

– Många aktörer vi pratat med har påpekat att det är krångliga regelverk och mycket byråkrati för att få stöd till sin solcellsinstallation. Det bromsar viljan till att investera, säger Zinaida Kadic som varit projektledare för Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel.

Förenkling för små och mellanstora anläggningar

Strategins första steg underlättar för introduktion av små och mellanstora anläggningar på elmarknaden. Exempel på detta är införande av ett solROT-avdrag istället för investeringsstöd för privatpersoner.

– Det är ett bekant sätt att hantera skatteavdrag och väntetiden för att erhålla stöd kortas samtidigt väsentligt, säger Zinaida Kadic.

Exempel på andra åtgärder i strategiförslaget:

  • att energiskattlagen justeras så det gäller per anläggning istället för utifrån juridisk person,
  • att utbyggnaden blir mer resurseffektiv genom att se över bygglovsprocesser, avfallshantering och fysisk planering,
  • att elcertifikat för mikroproduktion ersätts genom justering av något av de andra stöden.

– Sammantaget kan vi se att det finns en hel del möjliga och realistiska åtgärder när det handlar om förenkla, samordna och höja kunskapen i samhället, avslutar Zinaida Kadic.

Satsning på kunskap och certifierade installatörer

I våras släppte Energimyndigheten även en delrapport med förslag på snabbt implementerbara åtgärder. Där lyfter myndigheten bland annat behovet av en samlad informationsplattform, certifiering av installatörer samt att se över möjligheterna ta bort momsplikten för mikroproducenter.

Regeringsuppdrag om revidering av förordningen till investeringsstödet

I och med införandet av skattereduktionen tillsammans med möjligheten att använda sig av ROT-avdrag skulle investeringsstödet kunna slopas helt för villor och bostadsrättsföreningar. Därmed skulle medel frigöras som kan användas till investeringar av andra aktörer som inte kan nyttja ROT-avdrag eller skattereduktion. Det framgår i underlaget till revidering av förordningen av solcellsstöd som Energimyndigheten också lämnar över till regeringen i dag.

Bakgrund

I dag expedierar Energimyndigheten tre separata rapporter som tillsammans visar på möjlig färdriktning för att nå de politiska målen som är satta för förnybar elproduktion.