Selektope minskar fartygens användning av fossila bränslen

Företaget I-Tech AB har beviljats ett affärsutvecklingsstöd i form av bidrag med begränsad royalty på 5 423 000 för sin produkt Selektope. Selektope hindrar påväxt av skalbyggande organismer på fartyg oberoende av typ och användning och därigenom bidrar till väsentliga bränslebesparingar för branschen, utan att störa det marina livet.

– Genom stödet från Energimyndigheten kan vi validera och demonstrera vår produkt. Det är avgörande steg för att kunna lansera och kommersialisera Selektope nationellt och på en global marknad, säger Philipe Chaabane, VD på I-Tech.

Selektope ar en antifoulinfärg som hindrar påväxten av skalbyggande marina organismer, framförallt havstulpaner. Uniciteten i produkten är att Selektope påverkar havstulpanernas beteende istället för att döda dem. Produkten kan innebära ett teknikskifte för sjöfartsindustrin. Ett fartyg med påväxt på skovet har betydligt större bränsleförbrukning än fartyg med rena skrov.

– I-Techs produkt Selektope har heller ingen toxisk effekt på vattenorganismer och kan därmed, förutom minskad bränsleanvändning, bidra till lösningen av ett stort miljöproblem, säger Binella Vannesjö, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Stor potential till bränslebesparing inom Deep Sea

Sjöfartstransporten ökar stadigt men infrastrukturen i hamnar hinner inte utvecklas i samma takt. Det leder till långa väntetider vid lastning och lösning, vilket orsakar kraftig påväxt av havstulpaner som därmed ökar fartygens bränsleanvändning. Den absolut största potentialen till bränslebesparing genom att minska påväxten finns inom segmentet som kallas Deep Sea. Genom att validera teknologimognaden hos sina kunder och genom att demonstrera produkten siktar I-Tech på att nå ut till högvolymmarknaden Deep Sea.

Deep Sea innefattar fartyg som färdas långa distanser över oceaner, till skillnad från de som färdas relativt nära kustband. Deep Sea karakteriseras av långa dockningsintervall och oförutsägbart rörelsemönster på fartyg och en hög exponering mot tropiska vatten med hög risk för betydande marin påväxt.

Om I-Tech

I-Tech är ett svensk forskningsbaserad teknikföretag som har patenterat både användandet av Selektope samt tekniker för att kontrollera frisättning av substansen i havsvatten. Selektopes unicitet består i att produkten påverkar de påväxande havstulpanlarvernas beteende istället för att döda dem.

Bolaget bildades 2000 och har sin grund forskningsprojekt vid Chalmers och Göteborgs universitet. Omfattande forskning kring beteendestörande substanser för marina organismer resulterade i fynden kring Selektope och lade grund för I-Tech:s utveckling.

Företaget har under mer än femton års forsknings- och utvecklingsarbete visat att produkten har potential att kunna lösa ett av sjöfartens största problem vilket är hög energianvändning. 2015 har bolaget fått myndighetsgodkännande för sin produkt Selektope på de viktiga nyckelmarknaderna, Europa, Mellan östern och hela Asien.