Snedvridna kostnader för små biobränsleaktörer

Energimyndigheten har identifierat snedvridna kostnader för vissa aktörer som hanterar biobränslen och föreslår därför att systemet ändras. I dagsläget betalar små aktörer mer per hanterad mängd biobränslen jämfört med aktörer som har en högre omsättning.

Idag får små aktörer, det vill säga aktörer som hanterar mindre än 10 GWh biobränslen per år, betala mer i administrativa kostnader jämfört med de aktörer som hanterar större mängder. De administrativa kostnaderna är bland annat kostnader för spårbarhet för biobränslen, stickprover och revisioner samt bränslemängdsrapporteringen som årligen sker till Energimyndigheten.

Administrativ kostnad för olika bränslen

Uppgifterna framkom i samband med att Energimyndigheten genomförde en undersökning och frågade alla aktörer som berörs av regelverket för hållbara biobränslen om hur det har fungerat i praktiken. 44 procent av de tillfrågade svarade på enkäten.

– Undersökningen visar också att aktörerna upplever att det finns tillförlitlig information om hållbarhetskriterierna för biobränslen. Men vi behöver förtydliga kopplingen till andra närliggande regelverk, exempelvis systemet för handel med utsläppsrätter. Vi kommer också att gå vidare med frågan hur ett undantag skulle kunna se ut, säger Noak Westerberg på Energimyndigheten.

Undersökningen gjordes efter att Energimyndigheten fått i uppdrag av miljö- och energidepartementet att se över det svenska systemet för hållbara biobränslen. Hållbarhetskriterierna gäller i hela Europa, men varje land har möjlighet att själv välja hur man vill införa dessa. Förutom Sverige har även Storbritannien utvärderat sitt system.

Fakta: Hållbara biobränslen

För att biobränslen ska klassas som hållbara ska de bidra till minskade klimatutsläpp i ett livscykelperspektiv. Det finns även krav på att råvaror som används till biobränslen inte ska ha odlats på marker med naturskyddsvärden eller som tidigare har varit exempelvis regnskog. Läs mer på Energimyndighetens webbplats