Sverige bidrar till omställningen av Mexikos energisystem

Mexiko vill öka andelen fossilfri energitillförsel i elsystemet till 25 procent. Just nu leder Sverige en internationell workshop i Mexiko City om smarta elnät för att hjälpa Mexiko nå målet.

Smarta elnät är fokus för det event som Sverige och USA arrangerar tillsammans med mexikanska staten i Mexiko City den 17-19 augusti. Eventet ska bidra med kunskap till den strategi för smarta elnät som Mexiko nu tar fram som ett redskap i omställningen från fossil energi.

Genom en ny lag, Mexican Energy Transition Law, har Mexiko bestämt att 25 procent av elen ska komma från fossilfria källor år 2018 för att öka till 35 procent år 2024. En betydande del förväntas komma från förnybara energiresurser, som solceller och vindkraft.

Det mexikanska elsystemet behöver anpassas för att klara omställningen till förnybar energi. Med IT kan elsystemet hantera mer el från så kallade variabla elproduktionsresurser som sol och vind. Det behövs nya lösningar för att integrera allt mer av dessa förnybara energikällor i det mexikanska elsystemet. Det gäller både för att få en förutsägbar och tillförlitlig drift av elnätet samt för att säkerställa effektiva elmarknader.

– Genom detta initiativ kan Sverige stödja det stora och viktiga omställningsarbete som Mexiko genomför. Samtidigt lär vi oss själva av Mexikos arbete och bygger på svenska aktörers internationella närvaro. Det kan stärka svenskt näringsliv, export och arbete med forskning och innovationer, säger Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Svenskledd workshop med interaktiv kunskapsöverföring

Eventet den 17-19 augusti består av förberedande diskussioner, en interaktiv workshop och en konferens. Sverige har huvudansvar för workshopen med deltagare från Mexiko, USA, Kanada, Korea, Spanien och Sverige. Workshopen är en del av ett pilotprojekt som syftar till att utveckla metoder för interaktiv kunskapsöverföring. Erfarenheterna ska kunna användas för liknande initiativ i andra länder.

De svenska deltagarna medverkar på uppdrag av Energimyndigheten och kommer förutom från Energimyndigheten från Energimarknadsinspektionen, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Mälarenergi, LightSwitch, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svenska Energiinstitutet.

Bakgrund

År 2015 skrev energiminister Ibrahim Baylan under avsiktsförklaringen Power System Challenge tillsammans med 13 andra länder och EU. Det skedde inom ramen för det internationella energiminsterforumet Clean Energy Ministerial. Avsiktsförklaringen betonar elsystemens betydelse i den globala energiomställningen och pekar på hur länderna kan hjälpa varandra genom ökat kunskapsutbyte. Sverige och USA genomför nu ett sådant utbyte med Mexiko. Det aktuella samarbetet började under juni 2016, något som Energimyndigheten tidigare rapporterat om, och nu träffas experter från de olika länderna i Mexiko City för fördjupat arbete.