Synpunkter efterfrågas inför utredning om elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har fått ytterligare ett uppdrag inom Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet och efterfrågar nu synpunkter inför utredningsarbetet.

Energimyndigheten har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att utreda om kvotkurvan för elcertifikatsystemet ska författningsregleras så att det inte krävs en lagändring för att genomföra justeringar av kvoterna. Energimyndigheten ska redovisa för- och nackdelar med en sådan förändring samt bedöma konsekvenser för berörda aktörer inom ramen för elcertifikatsystemet. Energimyndigheten ska därefter redovisa sin samlade bedömning om kvotkurvan bör författningsregleras eller inte.

Energimyndigheten ber om synpunkter och överväganden som är viktiga att ta med i bedömningar och analyser inom ramen för detta uppdrag. Synpunkter kan skickas till elcert...@energimyndigheten.se senast den 5 februari. Skriv "Synpunkter inför Kontrollstation 2017" i ämnesraden.

 

Du hittar uppdraget i Energimyndighetens regleringsbrev för 2016.

Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) har fått ett motsvarande uppdrag.