Underlag inför kontrollstation 2017 elcertifikatsystemet

Mellan 2012 och 2015 har det svensk-norska elcertifikatsystemet bidragit till 13,9 TWh ny förväntad förnybar årsproduktion. Idag överlämnar Energimyndigheten underlag inför Kontrollstation 2017, som bland annat innehåller förslag på justerade kvoter från 2018 och analyser av behovet att införa en stoppregel i Sverige.

Målet med den gemensamma elcertifikatsmarknaden är att på ett kostnadseffektivt sätt öka den förnybara elproduktionen med totalt 28,4 TWh i de båda länderna från år 2012 till år 2020. Den rapport som Energimyndigheten överlämnar idag till Regeringskansliet innehåller underlag för teknisk justering av kvoterna och ett förslag på justerade kvoter från 2018. Energimyndigheten föreslår att kvoterna ska justeras upp för perioden 2018-2020 och ner för perioden 2021-2035. Justeringarna på kort sikt beror främst på lägre kvotpliktig elanvändning än väntat.

Myndigheten föreslår även att kvotpliktskurvan ska flyttas från elcertifikatslagen till förordningen, bland annat för att öka tydligheten för alla aktörer om framtida justering av kvoter.

Behov av stoppregel har analyserats

Energimyndigheten har även analyserat behovet av att införa en stoppregel i Sverige för att förbättra investeringsklimatet för de investeringar som återstår för att nå målet om 28,4 TWh till 2020.

Vid beslut om ett nytt mål inom elcertifikatsystemet efter år 2020 finns det inte något behov av stoppregel runt år 2020. Med ett nytt mål kan det däremot på sikt finnas behov av att införa någon form av stoppregel.

– Om det inte beslutas om nytt mål efter 2020 ser vi ett behov av att införa en stoppregel i Sverige. Det är viktigt att redan nu ge marknaden signaler om att anläggningar som tas i drift efter år 2021 inte nödvändigtvis har rätt till elcertifikat, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten.

Här hittar du Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utfört motsvarande uppdrag och deras rapport hittar du här.

Energimyndigheten och NVE offentliggör idag även "En svensk-norsk elcertifikatsmarknad –Årsrapport för 2015". Publikationen ger en god bild av systemets funktion och viktiga nyckeltal för elcertifikatsmarknaden under 2015.

Årsrapporten för 2015 är publicerad på myndighetens webbsida för marknadsstatistik om elcertifikatsystemet.

Om kontrollstation 2017

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket och justeringar av kvotkurvan för att uppnå målet.

Hösten 2015 erhöll Energimyndigheten flera olika uppdrag av regeringen för att ta fram underlag till kontrollstation 2017. NVE erhöll motsvarande uppdrag från sitt departement. Här finns information om uppdrag inför kontrollstation 2017 samlat.

Torsdagen den 9 juni, kl 12.30 -15.00 håller Energimyndigheten och NVE ett seminarium på Gardemoen utanför Oslo. Där presenterar myndigheterna sina underlag inför kontrollstationen.

Här hittar du presentationer från seminariet.