Vårt framtida energisystem - fyra scenarier utforskas

Energi är inte en isolerad fråga. Omvärlden, samhällets utveckling och energisystemets utveckling är beroende av varandra. I studien Fyra framtider – explorativa scenarier om energisystemet efter 2020 testas ett nytt angreppssätt för att vidga dialogen. Energimyndighetens Erik Brandsma hoppas på en bredare diskussion om energins värde och roll i samhället för att hamna rätt i omställningen till ett hållbart energisystem.

De kommande fem åren står energibranschen inför större förändringar än den gjort under de senaste femtio åren. Händelser i vår omvärld bidrar till utvecklingstakten, allt från läget på oljemarknaden och elpriset, till klimatpåverkan, digitalisering och framväxten av sakernas internet.

­– Vi har ett mycket bra energisystem i Sverige, och en bra startpunkt jämfört med många andra länder, men vårt energisystem kommer ändå att förändras. Dels på grund av omvärldsfaktorer, men också för att vi har viktiga energifrågor i Sverige att hantera, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Det handlar om hur vårt nästa energisystem ska se ut, till exempel när vi får en tätare koppling mellan energisystemet och transportsystemet och hur våra städer byggs.

– Vårt framtida energisystem kommer att präglas av hur vi bygger vårt samhälle. Debatten i Sverige idag fokuserar ofta på vissa bitar av energisystemet. Det är dags att vi tar oss från den ganska låsta och polariserade debatten om enskilda kraftslag till ett mer nyanserat helhetsperspektiv, en diskussion där vi också får med de andra pusselbitarna, säger Erik Brandsma.

Inspiration och bredare perspektiv

Med de fyra framtidsscenarierna Forte, Legato, Espressivo och Vivace gör Energimyndigheten nedslag runt år 2035 och blickar fram mot 2050. Scenarierna, som är av utforskande karaktär, tar avstamp i olika prioriteringar och drivkrafter kring hur samhället kan utformas. Till exempel global rättvisa, klimat, konkurrenskraft, individuella lösningar och egenproduktion eller säker energiförsörjning.

– Förhoppningen är att vidga kunskapen om vad som är möjligt, öka förståelsen för olika samhällsperspektiv och ge inspiration till en ny konstruktiv dialog med beslutsfattare och olika aktörer i energisverige, säger Erik Brandsma.

Forte, Legato, Espressivo och Vivace visar hur energi hör ihop med hur vi tänker kring andra samhällsfrågor som transporter, bostäder, jobb, tillväxt och vår miljö.

Det handlar inte om att ta ställning och välja ett scenario, understryker Erik Brandsma. Kanske vill vi plocka olika delar av scenarierna för att bygga ett samhälle som passar oss här i Sverige bra.

Flera scenarier visar att det kommer vara en kapplöpning att hitta de nya teknologier som behövs för att bygga framtidens energisystem.

– Teknikutvecklingen kan skapa tillväxt, nya jobb och exportmöjligheter, inte bara i de befintliga industrierna utan också i de möjliga nya företagen. Det finns en otrolig potential i den omställning som pågår världen över, och det är viktigt att vi är med på tåget, säger Erik Brandsma.

Nytt arbetssätt

Åsa Tynell som är projektledare för Fyra Framtider berättar att det är första gången Energimyndigheten gör den här typen av explorativa scenariestudier, där syftet inte är en prognos och att uppnå ett mål. Alla avdelningar på Energimyndigheten har deltagit i arbetet.

– För oss är det här ett nytt arbetssätt. Det har varit spännande att testa att tänka långsiktigt, öppet och i nya tankebanor. Det blir också spännande att se hur det tas emot eftersom det är en ny typ av produkt från Energimyndigheten.

Alla fyra framtider kräver politiska beslut och styrmedel att få till, betonar hon.

– De har alla möjligheter och utmaningar att hantera. Vi har försökt göra fyra bättre, men helt olika, versioner av energisystemet för att få till en bredare diskussion om vägvalens betydelse för framtidens samhälle.

Här kan du läsa hela rapporten.

Fakta:

Fyra framtider – explorativa scenarier om energisystemet efter 2020. Med namn från musikens värld beskrivs det uttryck energin tar sig i varje scenario.

I Forte (starkt), fungerar energi som bränsle för tillväxt och framgång. Energipolitikens fokus är säker tillgång till energi till låga och stabila priser och effektiv godstrafik åt industrin.

I Legato (sammanbundet) ses energi som en globalt begränsad resurs. Det är viktigt med en jämn och rättvis resursfördelning på global nivå. Energipolitikens fokus är på ekologisk hållbarhet och global rättvisa.

I Espressivo (uttrycksfullt) är energi ett uttrycksmedel. Energianvändare önskar hantera sina egna behov genom inköp av tjänster och ökad egenproduktion, lösningar som de uppfattar som effektiva och framåtsiktande. Energipolitiken riktar fokus mot att underlätta för egenproduktion, handel med tjänster och nya energimarknader.

I Vivace (livligt) är energi en språngbräda för tillväxt på klimatets villkor. Sverige vill vara en global föregångare inom klimatlösningar och miljöteknik för ett hållbart globalt energisystem. Energipolitikens fokus är klimatsmart forskning och innovation, demonstration och kommersialisering på bred front.