Viktigt att det certifierade ledningssystemet lever upp till EKL

De stora företag som omfattas av energikartläggningslagen, EKL, bör undersöka om ledningssystemet lever upp till lagkraven. Energimyndigheten ger rådet att gå igenom ledningssystemet innan kartläggningen påbörjas.

Foto: Oskar Lürén

Under första kvartalet 2017 ska många stora svenska företag rapportera in resultaten av en genomförd energikartläggning i enlighet med lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Flera företag kommer att genomföra kartläggningen inom ett befintligt certifierat miljö- eller energiledningssystem som till exempel ISO 50001 eller ISO 14001.

Kontrollera ledningssystemets bestämmelser

Viktigt att tänka på för de stora företag som omfattas av lagen är att ledningssystemet ska innehålla bestämmelser om genomförande av energikartläggning enligt lag och föreskrifter. Om företagets certifierade ledningssystem saknar detta behöver företaget kontakta sitt certifieringsorgan för att undersöka om organet kommer att utöka sin ackreditering med dessa delar. Om inte detta kommer att utökas kan det bli aktuellt för företaget att ta in en certifierad energikartläggare för att leva upp till lagkraven.

Ledningssystemet måste omfatta hela företagets verksamhet

Att ledningssystemet innehåller korrekta bestämmelser om energikartläggningen är en förutsättning. Men ledningssystemet måste även omfatta hela företagets verksamhet eftersom det är hela företagets energianvändning som ska kartläggas. Om ledningssystemet inte gör det bör företaget kontakta sitt certifieringsorgan för att utöka certifieringen. Ett alternativ till att göra detta är att istället ta in en certifierad energikartläggare för de delar av företaget som inte omfattas av ledningssystemet.

Kompetent personal ska identifieras inom ledningssystemet

Företaget ska även säkerställa och dokumentera att det finns en eller flera personer som tillsammans uppfyller kompetenskraven i Energimyndighetens föreskrifter på personer som genomför energikartläggningen. Kompetenskraven kan uppfyllas av anställd personal eller anlitad personal. Anlitad personal behöver inte vara certifierad energikartläggare.