Vindkraftens socioekonomiska effekter kartlagda

Vindkraft gynnar den lokala ekonomin, men resultaten varierar stort mellan olika projekt. Den slutsatsen drar forskarna bakom en ny rapport som tagits fram med stöd från Energimyndigheten.

Forskarna har gått igenom drygt 120 olika rapporter med publicerad forskning och andra studier om vindkraftens socioekonomiska effekter. Cirka en tredjedel av dem är vetenskapliga publikationer varav hälften är från Sverige.

– Det är mycket gjort de senaste tio åren, och utifrån det kan vi se att den ekonomiska effekten lokalt varierar väldigt mycket, säger projektledare Jesper Persson, forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp.

Rapporten "Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering" går igenom kunskapsläget kring vindkraftens påverkan på både sysselsättning, lokal näringsverksamhet och fastighetspriser, liksom effekten av vindbonus, lokalt deltagande i planprocessen och frågor som rör människors platsanknytning.

– Sysselsättning är den faktor som har störst påverkan på den lokala ekonomin, men sysselsättning kopplas inte bara till direkta arbeten med konstruktion och drift utan även indirekt inom till exempel besöks- och turismnäringen, säger Jesper Persson.

Skapa regionala och lokala mervärden

I rapporten ges exempel på att större skatteintäkter kan ge ökade satsningar på service och infrastruktur, och att det kan vara starten på en lång process som på sikt kan förändra ett samhälles förutsättningar. Här, menar rapportförfattarna, skulle det gå att jobba betydligt mer systematiskt än i dag.

– Det går att lyfta de socioekonomiska frågorna i samband med att vindkraften byggs ut, och det handlar egentligen inte bara om lokal acceptans, utan om att försöka skapa regionala och lokala mervärden, säger Jesper Persson.

En tanke som författarna till rapporten tar upp är att utveckla ett planeringsverktyg för socioekonomiska konsekvenser av vindkraft.

– Det kan på ett förenklat och systematiskt sätt lyfta fram de socioekonomiska konsekvenserna, och även identifiera potentiella konfliktområden. Verktyget skulle kunna användas parallellt med miljökonsekvensbeskrivningen för ett specifikt projekt, men också som en del i den kommunala översiktsplaneringen, säger Jesper Persson.

Om Nätverket för vindbruk

Rapporten har tagits fram inom Nätverket för vindbruk som är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Läs mer på nätverkets webbplats.