70 miljoner till forskning om biomassa

Energimyndigheten satsar 70 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram "Biomassa för energi och material". Första utlysningen öppnar inom kort.

Programmet syftar till att utveckla produktionssystem i skog, åker och hav som ska tillfredsställa den biobaserade industrins efterfrågan på råvara. Inom programmet utvecklas även metoder för att processanpassa den skördade biomassan efter industrin krav.

̶  Den framväxande biobaseradeindustrin har behov av en breddad råvarubas för att kunna ersätta fossila råvaror, säger Kalle Svensson, handläggare på Energimyndigheten.

Programmets mål är att utveckla nya metoder för produktion av biomassa samt utveckla produktion av biobränslen från primärproduktionens restströmmar. Dessutom ska programmet karaktärisera biomassaflöden samt demonstrera tekniska lösningar och affärsmodeller i praktiken.

Forskningsinsatserna i programmet omfattar odlings- och tillförselsteget fram till den första industriella omvandlingsprocessen, exempelvis biogasframställning, förbränning eller industriell process. En viktig innovativ dimension i programmet är identifiering och beskrivning av miljö- och samhällsnyttor som kan generera intäkter till utvecklade produktionssystem.

̶  Med rätt utformade produktionssystem kan biomassa ersätta fossila råvaror och ge fler samhälls- och miljönyttor utöver klimatnyttan. Stödsystem bör utformas så att dessa samhällsnyttor kan premieras säger Åsa Forsum, tf. enhetschef.

Kommande utlysning i november

Forskningsprogrammet omfattar 70 miljoner kronor som kommer att fördelas under perioden 2018-2021.

Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och innovationsprogram kommer en stor del av programmedlen delas ut till projekt genom utlysningar. Den första utlysningen planeras att öppna inom kort.