Energimyndigheten startar arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndigheten har mottagit regeringsuppdraget att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Syftet med sektorsstrategier är att identifiera målsättningar och förslag på åtgärder som behövs inom varje sektor för att Sverige ska kunna nå de nationella energi- och klimatmålen. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra berörda aktörer leda arbetet.

Uppdraget har sin utgångspunkt i den blocköverskridande energiöverenskommelsen och målet om att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

– Att näringsliv och andra offentliga aktörer tillsammans kan vara med och utforma målsättningar och åtgärder för energieffektivisering är ett bra sätt för att väcka engagemang för frågan. Det är bara tillsammans som vi kan förverkliga det nya energieffektiviseringsmålet och genomföra effektiva satsningar som också stärker näringslivets konkurrenskraft, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Energimyndigheten ska inom ramen för uppdraget även samråda med den utredningskommitté som ska identifiera hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

– Förutom målet om 50 procent effektivare energianvändning ska sektorsstrategierna också ta hänsyn till målen om 100 procent förnybar elproduktion och inga nettoutsläpp av växthusgaser. Det gäller alltså att ha en helhetssyn, säger Anette Persson som är uppdragsansvarig på Energimyndigheten.

Arbetet inleddes med rundabordssamtal

Igår inleddes arbetet med ett första rundabordssamtal på regeringskansliet där samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan officiellt lämnade över uppdraget till Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

På plats fanns representanter från ett 20-tal offentliga och privata företag, Sveriges kommuner och landsting samt Miljö- och energidepartementet. Syftet med dagen var att initiera samtalet om hur respektive bransch kan bidra till energieffektiviseringsmålet samt diskutera vilka aktörer som har en särskild viktig roll i arbetet för energieffektivisering.

– Det är glädjande att uppslutningen kring energieffektiviseringsfrågan är så stor och att det finns så stort engagemang hos ledande personer i vitt skilda branscher. Vår utmaning blir nu att kanalisera engagemanget och driva frågan långsiktigt, säger Erik Brandsma.