Goda exempel från svensk-franskt nätverk för hållbar stadsutveckling

Alliance for Urban Sustainability är ett svenskt-franskt stadsnätverk med fokus på urban hållbarhet. Nätverket består av svenska och franska städer och har utgångspunkten att bemöta gemensamma problem och utmaningar inom hållbar stadsutveckling. Här presenteras goda exempel från städerna inom nätverket.

Kunskapsutbytet inom nätverket Alliance for Urban Sustainability (AUS) ger städer i Sverige och Frankrike möjlighet att ta fram och prova innovativa arbetssätt och metoder för hållbar stadsutveckling. Nätverksmedlemmarna samarbetar inom olika temaområden vilka avspeglar aktuella utmaningar i dagens städer.

Ett område som nätverket arbetar med är "Engaging Citizens" och går ut på att engagera medborgarna i stadsplanering och påverka deras beteende. Inom området finns flera exempel på hur medborgare engagerats i städernas aktiviteter för hållbar utveckling. Här följer ett urval av goda exempel från städerna inom nätverket.

Borås sprider viktig samhällsinformation – där det behövs

Mobile Info Center är, precis som namnet antyder, en mobil informationscentral. Med hjälp av en husbil förflyttar sig stadens personal mellan stadsdelar för att informera om avfallshantering och brandsäkerhet. Detta görs, utöver på svenska, även på ett flertal andra språk. Satsningen har blivit nationellt uppmärksammad och visar hur viktig samhällsinformation kan tillgängliggöras där det behövs.

Läs mer om satsningen på Borås webbplats.


Grenoble skräddarsyr renoveringspaket för energieffektivitet

Energieffektivisering av äldre lägenhetsbestånd är en central och inte minst svårlöst fråga i många städer, även i Sverige. Utmaningen ligger i hur de nödvändiga åtgärderna ska kunna finansieras idag, även om de är ekonomiskt lönsamma över tid. Den franska alpstaden Grenoble möter utmaningen genom specialutformade renoveringspaket med finansiell och teknisk support. Paketen är uppdelade i tre nivåer och utgår från rådande renoveringsbehov.

Mellan 2010 och 2014 energieffektiviserades nästan 4 500 lägenheter vilket innebar en utsläppsminskning på 5 190 ton koldioxid per år. Målet för 2016–2020 är att 10 000 lägenheter ska energieffektiviseras. Samtidigt införs nya tekniska krav och mätning av energiprestanda efter utförd renovering. Målet till 2020 ska bland annat nås via ett nytt partnerskap med banker där flerbostadshus erbjuds kollektiva lån.


Cirkulära Göteborg

Göteborg ska bli en hållbar stad. För att lyckas med det måste staden hitta sätt att designa, producera och använda våra resurser smartare. Till exempel genom att göra det lättare att återanvända, laga och dela istället för att köpa nytt och slänga. Därför driver, samordnar och stödjer Cirkulära Göteborg idéer och initiativ som skapar verkliga förutsättningar för ökat delande, återbruk och reparation. Arbetet görs tillsammans med Göteborgs stads egna verksamheter, näringsliv, andra kommuner, civilsamhället och universitet och högskolor.

Läs mer om Cirkulära Göteborg på Göteborgs webbplats.


Barnens gata i La Rochelle – en gemensam kraftansträngning för en cyklande framtid

Cykeln har hamnat i fokus i hamnstaden La Rochelle på franska västkusten. Staden antog sin första cykelplan i maj 2015 och fokuserar nu bland annat på att förbättra cykelinfrastrukturen i staden. "Barnens gata" är en särskild satsning där en gata spärras av för bilister under en dag. Tillsammans med lärare, föräldrar, lokala organisationer, stadens kollektivtrafikbolag och polis får skolbarn lära sig cykla och hur de själva kan hantera eventuella fel på sina cyklar.

Satsningen blev en succé hos såväl barn som vuxna och har lett till att fler barn har börjat cykla eller gå till skolan. Lokala cykelbutiker rapporterar även en ökad försäljning av cyklar och skolor vill numera även inkludera cykelträning i sin undervisning.


Linköping ska bli koldioxidneutralt till 2025 – satsar på gröna resplaner och samordnad varudistribution

En grön resplan är en handlingsplan med åtgärder för mer hållbar och effektiv pendling till ett arbetsplatskluster genom att minska bilresande och förenkla och uppmuntra till cykling, gång och kollektivtrafik. Typiska åtgärder i en grön resplan kan vara att fler cykelställ sätts upp, att det finns möjlighet att duscha på arbetsplatsen, kampanjer om samåkning, bättre information om kollektivtrafik och flexibla och kombinerade abonnemang på olika typer av resande. I Linköpings Science Park har den gröna resplanen lett till att flera företag har reviderat sin policy för affärsresor/fordon och fastställt ambitiösa mål för att minska utsläppen från affärsresor. Dessutom har ett pendlarsystem utvecklats av ett av företagen för att spåra och visualisera pendlingsmönster för anställda.

Läs mer på Linköpings webbplats.

Linköping arbetar också med samordnad varudistribution för att minska transporterna till stadens verksamheter. Det har lett till att antalet transporter mer än halverats. Det ger en stor vinst för miljön och bidrar dessutom till att kommunen når sitt miljömål med kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer på Linköpings webbplats.


St. Brieuc minskar avståndet mellan människorna och maten

St. Brieuc arbetar aktivt med stadsodlingar för stadens invånare. Staden har upprättat en lokal där stadsborna kan sälja, byta och handla grönsaker och frön som odlats fram i stadens kvarter samt få odlingsråd. Just stadsodlingar är en populär företeelse i många franska städer. I St. Brieuc har man även bevarat en centralt belägen bondgård som numera används för att lära skolungdomar var maten kommer ifrån och som en plats för avkoppling för andra.


Den koldioxidsnåla platsen i Umeå förenklar klimatsmart livsstil

Den koldioxidsnåla platsen är ett projekt som sätter fokus på Umeåbornas livsstil. Målet är att minska stadens koldioxidutsläpp genom att göra det enklare att leva mer klimatsmart. Projektet tar sig an den svåra uppgiften att minska Umeåbornas klimatpåverkan från sitt resande, boende och konsumerande. Inom projektet genomförs en mängd aktiviteter, exempelvis hyrs eldrivna lådcyklar ut som kan lasta upp till 100 kg.

I bred samverkan med bland annat Umeå universitet och näringsliv ska nya metoder och verktyg utvecklas och testas.

Läs mer om projektet på Umeå kommuns webbplats.


Goda exempel från städer som tidigare var med i nätverket

Inkluderande stadsutveckling i Malmö resulterade i tre nya mötesplatser

"Jämställda Platser" i Malmö var ett stadsutvecklingssamarbete mellan Malmö stad, Tjejer i Förening/ABF Malmö och plats- och markägare för att skapa engagemang bland ungdomar för staden och dess rum. Den deltagardrivna arbetsprocessen gav 25 ungdomar möjligheten att påverka sina bostadsområden. Projektet resulterade i tre nya aktiva mötesplatser i offentlig miljö – i Kroksbäck, Lindängen och Nydala.
Tack vare det inkluderande arbetet har ungdomarna även fått ökad kunskap och handlingskompetens inom jämställdhet, antidiskriminering och hållbar stadsutveckling.

Läs mer om initiativet på Malmö stads webbplats.


Paris lyssnar till sina invånare

Världsmetropolen Paris håller sig trots sin storlek nära sina invånare. Det är medborgarna, istället för tjänstemän, som är källan för de idéer som utvecklas till projekt och investeringar kring hållbar utveckling i staden. Genom initiativet "Madame la Maire, jai une idée!" lämnar parisarna projektförslag kopplade till hållbar utveckling på stadens webbplats.

Förslagen görs sedan röstbara för stadens invånare. År 2016 lämnades 3 000 projektförslag in och 159 000 parisare röstade fram 200 projekt som ska genomföras bland annat inom avfallshantering och gröna ytor. Initiativet visar hur öppna data kan användas även av världens största städer för att involvera invånarna i sin framtida utveckling.


Om Alliance for Urban Sustainability

Alliance for Urban Sustainability utgörs av städer och kommuner som strävar efter att vara ledare inom hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten har tidigare haft en samordnande roll för nätverket, både mellan medlemsstäderna i Sverige och med de franska. Från sommaren 2019 har det franska miljödepartementet MTES tagit över den rollen.


Nuvarande nätverksmedlemmar

Från Frankrike: Grenoble, La Rochelle, Montpellier, St. Brieuc och Strasbourg
Från Sverige: Borås, Göteborg, Linköping och Umeå