Goda exempel från svensk-franskt nätverk för hållbar stadsutveckling

Alliance for Urban Sustainability är ett svenskt-franskt stadsnätverk med fokus på urban hållbarhet. Nätverket består av svenska och franska städer och har utgångspunkten är att bemöta gemensamma problem och utmaningar inom hållbar stadsutveckling. Här presenteras flera goda exempel från städerna inom nätverket.

Kunskapsutbytet inom nätverket Alliance for Urban Sustainability (AUS) ger städer i både Sverige och Frankrike möjlighet att ta fram och prova innovativa arbetssätt och metoder för hållbar stadsutveckling. Nätverksmedlemmarna samarbetar inom olika temaområden vilka avspeglar aktuella utmaningar i dagens städer.

Ett av teman heter "Engaging Citizens" och går ut på att både engagera medborgarna i stadsplanering och påverka deras beteende. Inom temaområdet finns flera exempel på hur medborgare engagerats i städernas aktiviteter för hållbar utveckling. Här följer ett urval av goda exempel från städerna inom nätverket.

Borås sprider viktig samhällsinformation - där det behövs

Mobile Info Center är, precis som namnet antyder, en mobil informationscentral. Med hjälp av en husbil förflyttar sig stadens personal mellan stadsdelar för att informera om avfallshantering och brandsäkerhet. Detta görs, utöver svenska, även på ett flertal andra språk. Satsningen har blivit nationellt uppmärksammad och visar hur viktig samhällsinformation kan tillgängliggöras där det behövs. Läs mer om satsningen på Borås stads webbplats.

Grenoble skräddarsyr renoveringspaket för energieffektivitet

Energieffektivisering av äldre lägenhetsbestånd är en central och inte minst svårlöst fråga i många städer, även i Sverige. Utmaningen ligger i hur de nödvändiga åtgärderna ska kunna finansieras idag, även om de är ekonomiskt lönsamma över tid. Den franska alpstaden Grenoble möter utmaningen genom specialutformade renoveringspaket med finansiell och teknisk support. Paketen är uppdelade i tre nivåer och utgår från rådande renoveringsbehov.

Mellan 2010–2014 energieffektiviserades nästan 4 500 lägenheter vilket innebar en utsläppsminskning på 5 190 ton koldioxid per år. Målet för 2016–2020 är att 10 000 lägenheter ska energieffektiviseras. Samtidigt införs nya tekniska krav och mätning av energiprestanda efter utförd renovering. Målet till 2020 ska bland annat nås via ett nytt partnerskap med banker där flerbostadshus erbjuds kollektiva lån.

Utforska Göteborg i Minecraft

Numera kan hela Göteborgs stad utforskas och förvandlas virtuellt i spelet Minecraft. Detta är tack vare stadsbyggnadskontorets arbete med att öppna upp sin geografiska data och virtuellt återskapa staden kvarter för kvarter. Här får spelaren uppleva en total frihet i att utforska staden eller att bygga om hela områden. Ambitionen är att väcka intresse för stadsutveckling bland stadens unga och i förlängning få in fler idéer och perspektiv vid planering av nya områden. Denna innovativa satsning är en del av arbetet för ett mer jämlikt Göteborg.

Barnens gata i La Rochelle – en gemensam kraftansträngning för en cyklande framtid

Cykeln har hamnat i fokus i hamnstaden La Rochelle på franska västkusten. Staden antog sin första cykelplan i maj 2015 och fokuserar nu bland annat på att förbättra cykelinfrastrukturen i staden. "Barnens gata" är en särskild satsning där en gata spärras av för bilister under en dag. Tillsammans med lärare, föräldrar, lokala organisationer, stadens kollektivtrafikbolag och polis får skolbarn lära sig cykla och hur de själva kan hantera eventuella fel på sina cyklar.

Satsningen blev en succé hos såväl barn som vuxna och har lett till att fler barn har börjat cykla eller gå till skolan. Lokala cykelbutiker rapporterar även en ökad försäljning av cyklar och skolor vill numera även inkludera cykelträning i sin undervisning.

Miljöspanarna i Linköping inkluderar barn och ungdomar i kommunens miljöarbete

Miljöspanarna är ett miljönätverk som har startats upp för barn och ungdomar mellan 4 och 16 år. Genom Miljöspanarna får barnen och ungdomarna på ett engagerande och inspirerande sätt chansen att lära sig mer om miljöfrågor. Varje år erbjuds miljöspanarna att genomföra ett miljöspanaruppdrag som är både aktuellt och kopplat till kommunens pågående miljöarbete. Sedan miljöspanar-nätverket startades för tre år sedan har cirka 2 000 barn och ungdomar gått med i nätverket. Läs mer om initiativet på Linköpings webbplats.

Inkluderande stadsutveckling i Malmö resulterade i tre nya mötesplatser

"Jämställda Platser" i Malmö var ett stadsutvecklingssamarbete mellan Malmö stad, Tjejer i Förening/ABF Malmö och plats- och markägare för att skapa engagemang bland ungdomar för staden och dess rum. Den deltagardrivna arbetsprocessen gav 25 ungdomar möjligheten att påverka sina bostadsområden. Projektet resulterade i tre nya aktiva mötesplatser i offentlig miljö - i Kroksbäck, Lindängen och Nydala.

Tack vare det inkluderande arbetet har ungdomarna även fått ökad kunskap och handlingskompetens inom jämställdhet, antidiskriminering och hållbar stadsutveckling. Läs mer om initiativet på Malmö stads webbplats.

Världsmetropolen Paris lyssnar till sina invånare

Världsmetropolen Paris håller sig trots sin storlek nära sina invånare. Det är medborgarna, istället för tjänstemän, som är källan för de idéer som utvecklas till projekt och investeringar kring hållbar utveckling i staden. Genom initiativet "Madame la Maire, jai une idée!" lämnar parisarna projektförslag kopplade till hållbar utveckling på stadens webbplats.

Förslagen görs sedan röstbara för stadens invånare. År 2016 lämnades 3 000 projektförslag in och 159 000 parisare röstade fram 200 projekt som ska genomföras bland annat inom avfallshantering och gröna ytor. Initiativet visar hur öppna data kan användas även av världens största städer för att involvera invånarna i sin framtida utveckling.

St. Brieuc minskar avståndet mellan människorna och maten

St. Brieuc arbetar aktivt med stadsodlingar för stadens invånare. Staden har upprättat en lokal där stadsborna kan sälja, byta och handla grönsaker och frön som odlats fram i stadens kvarter samt få odlingsråd. Just stadsodlingar är en populär företeelse i många franska städer. I St. Brieuc har man även bevarat en centralt belägen bondgård som numera används för att lära skolungdomar var maten kommer ifrån och som en plats för avkoppling för andra.

Den koldioxidsnåla platsen i Umeå förenklar klimatsmart livsstil

Den koldioxidsnåla platsen är ett projekt som sätter fokus på Umeåbornas livsstil. Målet är att minska stadens koldioxidutsläpp genom att göra det enklare att leva mer klimatsmart. Projektet tar sig an den svåra uppgiften att minska Umeåbornas klimatpåverkan från sitt resande, boende och konsumerande. Inom projektet genomförs en mängd aktiviteter, exempelvis hyrs eldrivna lådcyklar ut som kan lasta upp till 100 kg.

I bred samverkan med bland annat Umeå Universitet och näringsliv ska nya metoder och verktyg utvecklas och testas. Läs mer om projektet på Umeå kommuns webbplats.

Om Alliance for Urban Sustainability

Energimyndigheten ansvarar för samordning för nätverket, både mellan medlemsstäderna i Sverige och med de franska. I Sverige stödjer Energimyndigheten de svenska medlemmarna med bland annat strategisk rådgivning och finansiering för deltagande i internationella forum och nätverksträffar.

Vilka är Alliance for Urban Sustainability? Nätverkets medlemmar:

  • består av likasinnade städer med intresse för kunskapsutbyte om vad som fungerar och vad som inte fungerar.
  • strävar efter att fostra internationella partnerskap som resulterar i ökat lärande och erfarenhetsutbyte samt förbättrat stöd för hållbara lösningar till urbana utmaningar.
  • består av jämlikar från urbana områden som strävar efter att utbyta kunskap och finna lösningar till gemensamma utmaningar.
  • tillhandahåller en gemensam testbädd och en möjlighet för handgriplig experimentering utifrån innovativa lösningar.
  • utför gemensamma workshops som möjliggör djupgående diskussioner av ämnen med ett gemensamt intresse, vilket mynnar ut i varaktiga partnerskap.

Nuvarande nätverksmedlemmar är:

Från Frankrike: Grenoble, La Rochelle, Paris och St. Brieuc
Från Sverige: Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå