Bio-kol, elektrifiering av cementindustrin och järnsvamp kan minska utsläpp från processindustrin

Som en del i ett uppdrag från regeringen ger Energimyndigheten stöd till forskning och innovation som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp eller ökad användning av förnybar energi i processindustrin. Energimyndigheten har nu beslutat om finansiering till projekt inom uppdraget.

År 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Industrin står för ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp.

– Det är tydligt att klimatmålen har blivit en drivkraft för utvecklingen inom industrin, vilket är nödvändigt för att målen ska nås,. Med tanke på industrins samhällsekonomiska betydelse är det glädjande att både processindustrin och teknikleverantörer finns med bland företagen som får stöd, säger Svante Söderholm, samordnare för regeringsuppdraget.

Boliden Bergsöe blysmältverk, Cementa och Volvo Powertrain är exempel på företag som nu får stöd för undersöka möjligheter att sänka växthusgasutsläppen från sina processer.

Inom ett forskningsprojekt ska det undersökas om det går att använda mikroalger för att fånga in koldioxid och tungmetaller som släpps ut från Bolidens blysmältverk.

Cementa ska tillsammans med Vattenfall undersöka om elektrifierade tekniker kan ersätta bränslen och hur mycket växthusgasutsläppen från cementproduktionen i så fall skulle kunna sänkas.

Kan biobaserade kolbriketters helt eller delvis ersätta fossilt koks i kupolugnar som används vid gjuterier? Förutsättningarna för detta ska studeras i ett projekt där Volvos gjuteri i Skövde samarbetar med institutet Swerea MEFOS.

Stöd ges också till studier av förutsättningar för att järnsvamp skulle kunna användas som bränsle i industrins processer. Om järnsvampen tillverkas genom att järnoxid reduceras med vätgas som i sin tur framställs med hjälp av förnybar el blir järnsvampen en förnybar energibärare.

– De beviljade projekten inom utlysningen visar på olika angreppssätt för att minska utsläppen av växthusgaser inom flera industribranscher. Det är roligt att se det breda engagemanget och att nya tekniker är under utveckling, säger Anna Thorsell, ansvarig för utlysningen.

Regeringen har inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram gett Energimyndigheten i uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Uppdraget pågår till och med den 31 december 2019.

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget för innovationsfrämjande insatser för minskning av processindustrins utsläpp.