Delrapporter till strategisk plan om fossilfri transportsektor

Sex myndigheter har enats om en strategisk plan för att ställa om transportsektorn till fossilfrihet, inom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten. I dag redovisas tre delrapporter till den strategiska planen. De tar upp luftfart, sjöfart samt hur uppföljning och utvärdering av transportsektorns omställning kan genomföras.

Rapporterna om luftfart och sjöfart är framtagna i samverkan mellan Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket. I rapporten Plan för uppföljning och utvärdering av omställning av transportsektorn till fossilfrihet har samma myndigheter plus Boverket deltagit i samverkan.

Flyget påverkas av internationella regelverk

Rapporten Luftfartens omställning till fossilfrihet redogör för luftfartens förutsättningar och möjligheter att bidra till omställningen, samt ger förslag till åtgärder och styrmedel som skulle kunna bidra till att minska flygets klimatpåverkan.

- Att enas internationellt om åtgärder som är tillräckliga för att flyget ska ta sin andel av klimatomställningen är en långsam process, och det är därför viktigt med nationella åtgärder som Sverige har rådighet att driva här och nu, säger Helena Leander, Energimyndigheten.

Utöver förslag till åtgärder och styrmedel beskriver rapporten luftfartssystemet, luftfartsrättsliga regleringar, samt flygets klimatpåverkan.

Förnybara drivmedel kan bidra till omställningen av sjöfarten

Sjötransporter är ofta energieffektiva jämfört med andra trafikslag eftersom de har låg drivmedelsförbrukning per vikt och sträcka av transporterat gods. Men för att nå målet i Paris-avtalet om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader behöver även sjöfarten minska utsläppen av växthusgaser till nära noll.

Förnybara drivmedel är, förutom energieffektiviserande åtgärder, en del i lösningen för sjöfarten att ställa om till fossilfrihet.

- Det finns en potential att öka användningen av förnybara drivmedel för att ersätta fossil drivmedels­användning, till exempel på kortare transportsträckor och i inrikes sjöfart, säger Katarina Händel, Energimyndigheten.

Rapporten Sjöfartens omställning till fossilfrihet beskriver bland annat förslag till övergripande styrmedel på nationell och internationell nivå.

Omställningen behöver följas upp över tid

Den strategiska planen för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet lämnades in till regeringen 28 april 2017. Den tar förutom övergripande förslag även upp åtgärder inom tre områden: Transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt förnybara drivmedel. Om åtgärderna genomförs kommer förslagen att påverka både transportsektorn och andra delar av samhället på olika sätt. Rapporten Plan för uppföljning och utvärdering av omställning av transportsektorn till fossilfrihet beskriver hur utvärdering av samhällsekonomiska kostnader och nyttor kan planeras och genomföras.

Effektkedjemetodik för att ta fram åtgärder och styrmedel

I slutet av juni redovisar Energimyndigheten också delrapporten Redovisning av effektkedjor, som beskriver arbetet med att ta fram de förslag och åtgärder som återfinns i den strategiska planen.

Om uppdraget att samordna omställningen av transportsektorn

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet.

I uppdraget har ingått att ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper. Dessutom ingår att arbeta för synergier med andra nationella satsningar som syftar till omställningsarbetet.

De tre delrapporterna som lämnas till regeringen den 16 juni 2017 finns här.

Mer information:

Rapporten om luftfart

Helena Leander, e-post helena....@energimyndigheten.se

Carola Lindberg, e-post carola.l...@energimyndigheten.se

Jenny Blomberg, e-post jenny.b...@transportstyrelsen.se

Rapporten om sjöfart

Katarina Händel, e-post katarina...@energimyndigheten.se

Sofia Malmsten. e-post sofia.m...@transportstyrelsen.se

Rapporten om uppföljning och utvärdering

Katarina Händel, e-post katarina...@energimyndigheten.se

Anna Andersson, e-post anna.and...@energimyndigheten.se

Samordningsuppdraget om transportsektorns omställning till fossilfrihet

Heléne Axelsson, projektledare, e-post helene.a...@energimyndigheten.se

Ulf Jonson, biträdande projektledare, e-post ulf.j...@energimyndigheten.se