Utvärdering visar att E2B2 gett resultat

Forskningsprogrammet E2B2, där forskare och samhällsaktörer jobbar tillsammans för en energieffektiv bebyggelse, har fått höga betyg i en oberoende utvärdering. Allt tyder på att programmet på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa verklig energieffektivisering i samhällsbyggandssektorn.

Den första programperioden i E2B2 har pågått sedan 2013 och avslutas under våren 2018. Faugert & Co har genomfört den avslutande och oberoende utvärderingen som visar på ett gott resultat för programmet.

E2B2-programmet fokuserar på hur byggnader och boenden kan bli mer energieffektiva och hur människors beteenden påverkar energianvändningen. Programmet har en bred profil för att kunna nå komplexa problemställningar ur ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Slututvärderingen visar nu att projekten i programmet matchar de utmaningar som finns inom området, och att allt tyder på att programmet på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa verklig energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn.

Flera konkreta resultat

Forskningsresultat från programmet har bland annat lett till ökad kunskap om olika tekniker, material och metoder. Detta har i sin tur bidragit till bättre beslutsunderlag eller till en fortsatt forskning och utveckling inom området.

Många projektresultat har också lett till nya produkter, bättre kunskap om marknader samt en ökad lönsamhet för aktörerna.

Total har 80 olika projekt beviljats inom programmet vilka kan delas in i elva olika kategorier:

 • Beteende
 • Byggprocessen
 • Energitillförsel
 • Forskarskola
 • Ljus och belysning
 • Klimatskal
 • Material
 • Stadsplanering
 • Tjänsteutveckling
 • Värme och ventilation
 • Renovering

Du kan läsa mer om alla forskningsprojektet på E2B2:s webbplats.

Stort intresse bland samfinansiärer

Programmet har samlat drygt 200 samfinansiärer från offentlig- men framförallt privat sektor. Projektdeltagarna anser att deras medverkan i E2B2 har motsvarat, eller överträffat, förväntningarna och kostnaderna.

– Det höga antalet samfinansiärer tyder på att forskningen verkligen bidrar till nytta och att resultaten kan användas i praktiken, säger Jörgen Sjödin på Energimyndigheten.

Bra koordinering och effektiv kommunikation

Energimyndigheten driver E2B2 tillsammans med IQ Samhällsbyggnad som är en sektorsövergripande förening för främjandet av forskning och innovation inom samhällsbyggnad.

IQ Samhällsbyggnad ansvarar för programmets kansli och därmed även för kommunikation, projektuppföljning och resultatspridning från programmet.

I utvärderingen får IQ Samhällsbyggnad höga betyg för koordineringen av programmet. Bland annat konstateras att kommunikationsinsatserna i flera avseenden varit föredömliga. Faugert & Co konstaterar att E2B2 är etablerat och välkänt och att projekten producerar både relevanta och goda resultat. Dessutom kommer resultaten till ännu större nytta genom programkansliets kommunikationsarbete.

Mer om E2B2

E2B2 är Sveriges största forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende. Inom programmet arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans i 80 forskningsprojekt för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Läs mer på E2B2:s hemsida eller här på Energimyndighetens hemsida.

Läs hela utvärderingen

Ta del av hela utvärderingsrapporten här