Fortsatt elöverskott och export till utlandet under 2016

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige vilket fortfarande var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga statistik om el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning.

Nu finns publikationen "Årliga el-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen" för året 2016. Av den framgår att Sverige totalt sett producerade mer el än vi konsumerade förra året vilket medförde att el exporterades till utlandet. Totala elproduktionen uppgick till 152,5 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en minskning med 4,1 procent jämfört med 2015. Dock ökade Sverige sin egen elanvändning för andra året i rad; en ökning med 2,6 procent jämfört med 2015. För 2016 uppgick elanvändningen till 130,1 TWh där hushållssektorn och offentlig förvaltning står för den största ökningen.

Stor andel importerad el är förnybar

Sverige har ett elkraftsutbyte med Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland, där störst export går till Finland. Vid elintensiva perioder som till exempel kalla vinterdagar måste vi importera el. Då importerar vi främst från Norge men även från Danmark. Norge har 96 procent av sin elproduktion från vattenkraft medan Danmark har 43 procent från vindkraft och 55 procent från konventionell värmekraft, det vill säga el producerat från olika bränslen med värme som energibärare.

– Detta innebär att en stor andel av den importerade elen kommer från förnybara källor säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Statistiken redovisar en ökning av kärnkraft och konventionell värmekraftsproducerad el medan vattenkraft och vindkraftsproduktionen minskar.

– Variationerna i produktion från de olika kraftslagen beror till stor del på hur vädret har sett ut under året. 2016 var ett år med mindre nederbörd och mindre blåst i förhållande till 2015, vilket syns i statistiken genom att vattenkraften och vindkraften producerade mindre jämfört med tidigare år. Kärnkraften ökade sin produktion till följd av korta revisioner och stabil produktion säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Minskningen av vindkraftsproducerad el beror inte enbart på att 2016 var ett normalår vindmässigt jämfört med 2015 som var ett blåsigt år. Utbyggnaden av vindkraften har även mattats av något på grund av lägre elpriser och osäkerheten kring elcertifikat efter 2020.

Konsumtion och produktion av el 1970-2016, TWh netto:

 

Om statistiken:

Den årliga publikationen "Årliga el-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen" är en totalundersökning till 800 företag. Svarsfrekvensen är cirka 93 procent av totala antalet företag, vilket är en hög täckningsgrad och medför ett bra och tillförlitligt undersökningsresultat. Undersökningen syftar till att beskriva tillförsel och användning av el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Publikationen innehåller även beskrivning av teknisk utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning samt kostnader och intäkter för energi.