Förväntad utbyggnadstakt för vindkraft under 2016

Vindkraftens utbyggnad i Sverige minskade något 2016 jämfört med 2015. Under 2016 ökade den installerade effekten med 620 MW, och vid utgången av förra året var Sveriges totala installerade effekt 6430 MW. Sammantaget bidrog vindkraften med nio procent av den totala eltillförseln i Sverige under 2016, vilket motsvarar 15,5 TWh.

Elproduktionen från vindkraft var lägre 2016 jämfört med 2015, trots att mer effekt fanns installerat.

– Det var en konsekvens av att 2015 var ett ovanligt blåsigt år medan det under 2016 blåste på normala nivåer, säger Paula Johnsson på Energimyndigheten.

 Vindkraft installerad effekt 2004 till 2016

Anledningen till att utbyggnadstakten har minskat är låga priser på elcertifikat och el samt en osäkerhet om hur elcertifikatsystemet kommer utvecklas efter 2020, vilket har dämpat olika aktörers investeringsvilja. 21 juni 2017 beslutade riksdagen att utöka målet för förnybar el inom elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh till år 2030, men då enbart för Sverige.

Regional utbyggnad

Siffrorna på länsvis utbyggnad stämde väl med de preliminära uppgifterna som släpptes i januari. Störst utbyggnad skedde i Gävleborgs län, där den installerade effekten ökade med 162 MW och antalet ökade med 47 vindkraftverk.

För mer ingående statistik på nationell-, regional- och kommunal nivå, se rapporten Vindkraftstatistik 2016 med tillhörande Excel-bilaga.