Kortsiktsprognos: Alltmer biodrivmedel inom vägtrafiken

Energianvändningen bedöms öka marginellt till 2019. Inom transportsektorn bedöms andelen biodrivmedel öka. Det beror framförallt på större användning av ren biodiesel. Det visar Energimyndighetens kortsiksprognos för perioden 2017-2019.

Andelen biodrivmedel inom vägtrafiken uppgick 2016 till knappt 17 procent. Till 2019 beräknas den öka till 20 procent. Det beror främst på en ökad användning av ren HVO (biodiesel) i tunga lastbilar och bussar. Men även en ökad användning av FAME (biodiesel) och HVO som låginblandat i fossil diesel bidrar till att andelen biodrivmedel ökar.

Fördelning av drivmedel inom vägtrafiken för åren 2008–2016, samt prognos för 2017–2019 [procent]

 Fördelning av drivmedel inom vägtrafiken för åren 2008–2016, samt prognos för 2017–2019

 

Sedan den 1 maj 2014 är all HVO befriad från energiskatt. Skattebefrielsen har i hög grad bidragit till att HVO snabbt har kunnat växa på den svenska marknaden.

Energianvändningen inom övriga sektorer

Den totala slutliga energianvändningen ökar under prognosperioden från 377 TWh 2016 till 382 TWh 2019. Energianvändningen inom industrisektorn bedöms öka från 139 till 141 TWh år 2019. Den förväntade ökningen beror till stor del på att produktionen inom branschen massa och papper, som står för drygt hälften av sektorns energianvändning, väntas öka.

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn bedöms öka med nästan 4 TWh från 2016 till 2019 och bedöms uppgå till 146,3 TWh år 2019. Förklaringen till ökningen är främst att 2016 var varmare än normalt vilket gjorde att energianvändningen för uppvärmning var relativt låg. Men även det ökade bostadsbyggandet leder till att energianvändningen stiger något under prognosperioden.

Om Energimyndighetens kortsiktsprognoser

Energimyndighetens kortsiktsprognos omfattar det svenska energisystemets utveckling under perioden 2017–2019 samt redovisar 2016 enligt den senaste tillgängliga kortperiodiska statistiken.

Prognosen bygger på ett antal antaganden och förutsättningar. Resultaten i prognosen är beroende av till exempel antaganden om ekonomisk tillväxt, bränslepriser, nybyggnation av bostäder och tillrinning i vattenmagasin under de närmaste åren. Eftersom de antaganden som ligger till grund för prognosen är osäkra kan den verkliga energianvändningen komma att avvika från prognosen.

Energimyndigheten lämnar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen. Denna prognos redovisas i en utförlig rapport med tillhörande sifferfil. Den andra prognosen redovisas i en sifferfil och med en sammanfattande text om resultatet i stort samt förändringar från föregående prognos.