Kortsiktsprognosen: Energianvändningen ökar

Energianvändningen bedöms öka till 2018 och användningen av ren biodiesel ökar mer än i tidigare prognoser. Det visar vårens kortsiksprognos från Energimyndigheten.

Den totala inhemska energianvändningen ökar under prognosperioden men ökningen är något mindre än i föregående prognos. Ökningen till 2018 sker inom alla tre användarsektorer, men av olika anledningar.

För industrisektorn beror ökningen på både en starkare industriproduktion och på investeringar. För bostads- och servicesektorn leder en snabb ökning av befolkningsmängden till ett ökat energibehov, framför allt för uppvärmning. Att åren 2015 och 2016 var varmare än normalt gör att uppvärmningsbehovet väntas öka under prognosåren 2017 och 2018 som antas bli normalvarma. I transportsektorn ökar energianvändningen som ett resultat av bland annat befolkningstillväxt och ökad handel, som i sin tur resulterar i ökad nybilsförsäljning samt ökad person- och godstrafik.

Användningen av ren biodiesel i transportsektorn ökar

Användningen av ren biodiesel ökar snabbare än bedömningar i tidigare prognoser och är därför uppskrivet. Användningen av ren biodiesel förväntas öka från 1,9 TWh under 2015 till 4,4 TWh vid 2018 i denna prognos. Detta bidrar till att den förväntade totala andelen förnybara drivmedel inom transportsektorn också ökar i jämförelse med höstens prognos. Andelen förnybar energi i landbaserade transporter uppgick under 2015 till 16,5 procent och beräknas vara 22,2 procent under 2018. Detta avser faktisk andel förnybar energi.

Sveriges totala energitillförsel 2015 samt prognos för åren 2016-2018 [TWh]

Sveriges totala energitillförsel 2015 samt prognos 2016-2018

Om Energimyndighetens kortsiktsprognoser

Energimyndighetens kortsiktsprognos våren 2017 omfattar det svenska energisystemets utveckling under perioden 2016 - 2018 samt redovisar 2015 enligt den senaste tillgängliga kortperiodiska statistiken.

Prognosen bygger på ett antal antaganden och förutsättningar. Resultaten i prognosen är starkt beroende av till exempel antaganden om ekonomisk tillväxt, bränslepriser och tillrinning i vattenmagasin under de närmaste åren. Eftersom de antaganden som ligger till grund för prognosen är osäkra kan den verkliga energianvändningen komma att avvika från prognosen. Prognosen är kortsiktig och utgör inget underlag för bedömningar av den långsiktiga utvecklingen av energisystemet.

Energimyndigheten lämnar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen där höstens prognos redovisas i en utförlig rapport med tillhörande sifferfil medan vårens prognos redovisas i en sifferfil och med en sammanfattande text om resultatet i stort samt förändringar från föregående prognos.