Kvartalsrapport nr 2 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 18,5 terrawattimmar (TWh) tagits i drift och godkänts. Av dessa har 14,7 TWh byggts i Sverige och 3,8 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 2 år 2017 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020. Under andra kvartalet 2017 har det tagits i drift 0,03 TWh i Sverige och 0,2 TWh i Norge.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Energimyndigheten presenterar regelbundet en sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden. Den sammanställning som nu redovisas gäller från 1 juli 2017 och finns tillgänglig för nedladdning på vår webbsida för marknadsstatistik. Sammanställningen bygger på offentlig information och presenteras i en excelfil innehållande bland annat projektnamn, förväntad normalårsproduktion, information om anläggningen är under konstruktion och tidpunkt för planerad drifttagning.

Kvartalsrapport, beskrivning av beräkningsverktyg för kvotpliktig elanvändning och information om Energimyndighetens sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden finns tillgänglig på vår webbsida för marknadsstatistik.

Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Att ge ut en kvartalsrapport är en del i detta arbete.

Om du har synpunkter på hur kvartalsrapporten kan förbättras är du välkommen att ta kontakt med Energimyndigheten och lämna dina synpunkter via elcert...@energimyndigheten.se