Nu är energivinsterna kartlagda för ICA Maxi i Stockholm

I förra veckan presenterades resultatet av de energikartläggningar som genomförts hos de nio ICA Maxi-butiker som ingår i ett nätverk för energieffektivisering i Stockholms län. Resultatet visar att nätverket har stor potential att nå det gemensamma målet om en minskad energianvändning med 15 procent. Många energivinster kan dessutom uppnås enbart med hjälp av driftoptimering och kräver inga kostsamma investeringar.

Foto: Energimyndigheten

De deltagande butikerna har i den första fasen fått hjälp med att utföra eller uppdatera befintliga energikartläggningar. Energikartläggningarna ger företagen koll på sin nuvarande energianvändning, vilket är nödvändigt för att kunna se vilka effekter energiarbetet bidragit till. Kartläggningen ska också identifiera konkreta åtgärder för att minska energianvändningen.

Kartläggningar visar på stor potential för nätverket

I förra veckan presenterades resultatet av kartläggningarna för de nio butikerna. På plats i ICA Maxi Lindhagens lokaler fanns representanter från de deltagande butikerna, en koordinator från regionens energikontor och nätverkets energiexpert som även genomfört kartläggningarna.

Resultaten från energikartläggningarna visar att nätverket har goda möjligheter att nå upp till målet om 15 procent minskad energianvändning, och för vissa butiker till och med upp till 25 procent.

De åtgärder som identifierats är bland annat att sätta lock och dörrar på kylar och frysar, byte till LED-belysning, installation av värmeåtervinning från kylmaskiner, konvertering till naturliga och mer effektiva köldmedier, installation av timers på drickakylar med mera. Men den viktigaste och mest kostnadseffektiva åtgärden av dem alla - intrimning och optimering av butikernas processer.

- I de flesta fall kan man uppnå stora energivinster bara genom att injustera och driftoptimera. Det gäller att se till så att drifttider och värden är korrekt inställda för ventilation, kyla, uppvärmning och belysning. Men för att nå full potential för energieffektivitet krävs också investeringar i moderna system, säger energiexperten Magnus Stjerndahl från Aktea.

Energiexperten Magnus Stjerndahl från Aktea berättar att ICA Maxi Lindhagen kan spara upptill 80 MWh per år genom att sätta lock på kyl- och frysdiskar. En investering som återbetalar sig inom 2,5 år. Foto: Energimyndigheten

Nu börjar arbetet med att effektivisera energianvändningen

Nästa steg för nätverket är att utifrån energikartläggningarna börja jobba med de identifierade åtgärderna. Företagen får som en del av nätverksarbetet hjälp med att sätta upp energimål och skapa en energipolicy. De ska även genomföra en intern informationsträff för att involvera övriga anställda.

- Vår förhoppning med nätverket är att det ska leda till konkreta energivinster men också att det ska bidra till ett ökat intresse för energifrågan bland våra medarbetare, säger Annika Gustafsson, butikschef på ICA Maxi i Södertälje.

Energieffektivisering - mer än bara sparade kilowatt

Men att ingå i energieffektiviseringsnätverket ger också andra värden som inte är direkt kopplade till en minskad energianvändning. Att jobba långsiktigt med energi och hållbarhet är för de flesta butiker ett strategiskt beslut som förväntas ge en positiv spegling av varumärket.

- Det är en självklarhet för oss att jobba med hållbarhet, både vad gäller produkterna vi säljer och vår egen energianvändning. Vi märker även att våra kunder blir allt mer engagerade i hållbarhetsfrågan vilket såklart ställer krav på oss som butik, säger Mats Larsson, ägare av Ica Maxi i Lindhagen.

Genom nätverket ges deltagarna också möjlighet till löpande kompetensutveckling. Dels genom utbildning och coachning från energiexperten och dels genom erfarenhetsutbytet mellan varandra.

- Vi butiker har mycket att lära oss av varandra genom det erfarenhetsutbyte som nätverket ger. Genom den hjälp vi får av energiexperten så är förhoppningen att vi på sikt ska bli egna experter och kunna föra vidare kunskapen i våra organisationer, avslutar Mats Larsson.

  Mats Larsson, ägare Ica Maxi i Lindhagen. Foto: Energimyndigheten

Nätverk - en framgångsrik modell

Energieffektiviseringsnätverken är en av flera satsningar från Energimyndigheten som riktar sig till små och medelstora företag över hela Sverige. Projektet har stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden och har inspirerats av LEEN, Learning Energy Efficiency Network; en tysk nätverksmodell där man genom erfarenhet har sett att företag kommer längre i sitt energieffektiviseringsarbete genom att arbeta tillsammans än var och en för sig.

Vill du också jobba med energieffektivisering i ditt företag? Kontakta ditt regionala energikontor för mer information.