Ny satsning på forskning inom vattenkraft

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, Hållbar Vattenkraft - HåVa. Programmet är brett och samlar stora delar av myndighetens insatser inom området vattenkraft. Första utlysningen öppnar inom kort.

I omställningen till helt förnybart elsystem år 2040 måste andelen förnybar elproduktion öka i det svenska energisystemet. Därför ställs allt hårdare krav på vattenkraften i dess roll som planerbar och reglerbar kraftkälla. Samtidigt kan högre miljökrav påverka både elproduktion och reglerkapacitet.

För att nå en hållbar vattenkraft behövs forskning och innovation inom system- och miljörelaterade områden som vidareutvecklar vattenkraftsproduktionen samt dess flexibilitet i kraftsystemet.

– Vattenkraften är den enskilt största förnybara elproduktionsresursen i Sverige och spelar också i ökande utsträckning en nyckelroll som reglerkraft i elsystemet. Vattenkraften utgör därmed en viktig resurs för att nå de svenska energipolitiska målen, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Om programmet

Energimyndigheten tar nu ett samlat grepp om området vattenkraft genom att starta ett nytt forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram, Hållbar Vattenkraft - HåVa. En stor del av Energimyndighetens forsknings- och innovationsinsatser inom området kommer genomföras inom programmet. Syftet med programmet är att bidra till att uppnå myndighetens vision om ett hållbart energisystem.

Kommande utlysning i december 2017

HåVa omfattar 60 miljoner kronor som kommer att fördelas över åren 2018 till 2021. Den totala omfattningen på programmet är dock större, eftersom en stor del tillkommer i form av samfinansiering i projekten.

Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och innovationsprogram kommer en stor del av programmedlen delas ut till projekt genom utlysningar. Den första utlysningen planeras att öppna inom kort.