Ny Vindvalrapport om vindkraft, fåglar och fladdermöss

Rapporten "Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - uppdaterad syntesrapport 2017" ger en aktuell bild av kunskapsläget vad gäller vindkraft, fåglar och fladdermöss. Förutom att sammanställa internationell forskning har forskarna även granskat de svenska kontrollprogram som genomförs för att följa upp vindkraftparker i drift. Slutsatsen är att de kan bli bättre.

Foto: Per Westergård

– Vår analys visar att de svenska kontroll- och uppföljningsprogrammen behöver bli bättre överlag. Vi föreslår nya riktlinjer för hur bland annat inventeringar bör utföras och standardiseras. Syftet är att förbättra beslutsunderlagen samtidigt som kontroll- och uppföljningsprogram blir så kostnadseffektiva som möjligt, säger Martin Green vid Lunds Universitet.

De nya forskningsresultaten när det gäller fåglar bekräftar i stort sett tidigare fynd. Rapporten innehåller fördjupade resonemang om vetenskapligt grundade skyddsavstånd, särskilt för örnar.

För fladdermöss visar ny kunskap att vindkraft generellt är ett större problem än vad som var känt för fem år sedan, då den tidigare syntesrapporten skrevs. Samtidigt finns i dag mer kunskap om hur man med relativt enkla åtgärder kan begränsa skadorna för fladdermöss.

Inom Vindval pågår just nu en stor satsning på att ytterligare öka kunskapen om vindkraft och fladdermöss.

– Det hoppas vi ska ge ännu effektivare åtgärder för att skydda fladdermöss i samband med att vindkraften byggs ut, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.

I likhet med den tidigare syntesrapporten är Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet, huvudansvariga för fågel- respektive fladdermusdelen.

Den tidigare rapporten publicerades 2011 och har fått stort genomslag i miljöprövningen.

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - uppdaterad
syntesrapport 2017

Fakta om Vindval

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur. Programmet bedrivs sedan 2005 och är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Programmets tredje etapp pågår fram till mitten av 2018 och omfattar totalt 27 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer om Vindval

Kontakt

Martin Green, Lunds universitet 
046-2223816

Jens Rydell, Lunds universitet 
070-518 14 31

Kajsa Olsson, Vindval
010-698 11 38

Lars Andersson, avdelningen för förnybar energi och klimat
016-542 06 14

Annika Nilsson, avdelningen för förnybar energi och klimat
016-544 20 63