Ökad kunskap om energi för tillsynspersonal i hela landet

Tillsynspersonal utbildas nu inom energieffektivisering så att företag kan få råd och tips även om energi vid tillsynsbesök. Dessa seminarier har nu genomförts i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Hässleholm och Linköping för att öka tillsynspersonalens energikunskaper.

Dessa seminarier sker inom projektet Incitament för energieffektivisering som är en del av Energimyndighetens satsning för att hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera. Inom projektet stöttas företag som omfattas av miljötillsyn i arbetet med att använda energi mer effektivt. Dessa företag har ofta stor potential för energieffektivisering.

Metodstöd nu klara

För att tillsynspersonal ska få den kunskap som behövs för att stötta företagen har nu metodstöd tagits fram. Det innehåller vägledningar om bästa teknik inom olika branscher och tips på åtgärder, systematiskt och strukturerat energiarbete, åtgärdsplaner för energieffektivisering samt inspirerande filmer. Metodstöden ska ge både tillsynspersonal och företag ökad kunskap inom energieffektivisering.

www.energimyndigheten.se/metodstod finns alla metodstöd samlade.

Första steget – sprida kunskapen

Första steget är att tillsynspersonal i hela landet nu får en genomgång av metodstöden för att öka sina kunskaper och bli redo inför sina företagsbesök.

– Det har varit otroligt intressanta dagar med stort engagemang från deltagarna, säger projektledare Therese Jagestig Bjurquist, som deltagit på flera av seminarierna.

Intresset för spridningsseminarierna har varit stort. De har lockat många deltagare vilket visar att det finns ett intresse hos tillsynspersonal att lära sig om energi. Förhoppningen är att detta förutom ökad kunskap och ett bättre stöd till företagen även ska bidra till att tillsynspersonal blir mer samordnade och arbetar på ett liknande sätt runt om i landet.

Det finns fortfarande några platser kvar på de kvarvarande spridningsseminarierna. Anmäl dig här.

Tillsynspersonal lär sig motiverande samtal

Nästa steg är att projektet genomför seminarier i motiverande samtal. Där lär sig tillsynspersonal hur de går in i den rådgivande rollen ute på tillsynsbesöken. Metodiken går ut på "train-the-trainer", vilket innebär att de efter utbildningen ska föra vidare kunskapen till sina kollegor.

Företagen får extra stöd

Med denna kunskap som grund genomförs sedan nästa steg och det är att hjälpa företagen komma igång med energieffektivisering i samband med tillsynsbesöket. Genom rådgivning från tillsynspersonalen och vägledning i metodstöden ska företagen ha de verktyg som krävs för att fortsätta arbetet med energieffektivisering på egen hand.

Målet inom projektet Incitament för energieffektivisering är att 1 500 små och medelstora företag arbetar systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning 2019. Förutom företagsbesök ska även andra insatser ske för att höja kunskapen och medvetenheten om energieffektivisering.