Positiv miljöeffekt bör vägas in vid prövning av vindkraft

I den senaste rapporten från forskningsprogrammet Vindval föreslår forskargruppen bakom studien om vindkraftens samhällsnytta att miljöbalken ändras. Genom att införa en ny regel ska även vindkraftens miljönytta vägas in i prövningen.

Förnybar energi är ett sätt att möta klimathotet, men i tillståndsprocessen hanteras vindkraft enligt miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet.

När ny vindkraft prövas enligt miljöbalken har domstolen att bedöma de lokala negativa miljöeffekterna. Miljöbalken ger även utrymme att väga in regional nytta, sysselsättning och ekonomisk tillväxt i tillståndsprocesser om vindkraft. Men däremot finns i dag ingen tydlig regel om att beakta vindkraftens positiva miljöeffekter, vilket forskargruppen nu föreslår.

- Vi tror att detta skulle göra besluten mer transparenta. Vi har sett att man i prövningen även väger in hållbar utveckling, men här har domstolarna egentligen ingenting annat än miljöbalkens mål att stödja sig på, säger Maria Pettersson. Hon är professor i miljö- och naturresursrätt vid Luleå tekniska universitet och en av rapportens författare.

Förutom den rättsliga delen har forskarna även sammanställt forskning kring hur utbyggnaden påverkar sysselsättning och ekonomi på lokal nivå, men hur stora de effekterna blir varierar. Enligt forskarna är påverkan på lokal ekonomi tydligare, när det finns ett lokalt engagemang.

- Det är också vår erfarenhet att det lokala engagemanget kan ha stor betydelse för hur stor den ekonomiska tillväxten blir där vindkraften byggs ut, säger Lars Andersson, chef för enheten för förnybar energi på Energimyndigheten.