Priser på koldioxid och fossila bränslen avgörande för framtidens elmarknad

Energimyndighetens långsiktiga scenarier visar att priserna på utsläppsrätter för koldioxid och fossila bränslen spelar stor roll för framtidens elmarknad. Höga priser på koldioxid ger mer förnybar elproduktion och större export av svensk el.

Energiöverenskommelsen, som slöts i juni 2016, innehåller flera målsättningar för svensk elförsörjning, bland annat 100 procent förnybar el till 2040 och att Sverige ska kunna vara nettoexportör av el även på längre sikt. Energimyndighetens scenarier visar att delar av Energiöverenskommelsen kan vara svår att uppnå vid för låga prisnivåer på utsläppsrätter och fossila bränslen.

Förnybar el och elexport kan minska med lägre priser

Målet om 100 procent förnybar el till 2040 kan påverkas av den framtida prisnivån för utsläppsrätter och fossila bränslen.

- Lägre priser på fossila bränslen och utsläppsrätter leder till ett lägre elpris, vilket minskar incitamenten för framtida investeringar i elproduktion. I våra långsiktiga scenarier med låga elpriser kan Sverige få problem att nå målet om 100 procent förnybar el till 2040, säger Susanne Lindmark vid Energimyndigheten.

Sverige kan också komma att nettoimportera el runt 2050 i scenarierna med låga elpriser då inte tillräckligt mycket elproduktion byggs ut samtidigt som kärnkraften fasats ut. I scenarierna med höga priser på fossila bränslen och utsläppsrätter blir däremot ny elproduktion lönsam, framförallt vindkraft, och Sverige kan fortsätta att vara nettoexportör av el 2050.

Stora osäkerheter i transportsektorn framöver

Transportsektorn står inför stora framtida förändringar. De transportscenarier Energimyndigheten tagit fram visar på relativt olika utvecklingsvägar framöver beroende vilka förutsättningar som varieras. Osäkerheterna framöver är många, däribland utformningen av framtida styrmedel för biodrivmedel samt utvecklingen av fordonsflottan.

Om scenarierna

Energimyndigheten gör vartannat år långsiktiga scenarier över energisystemet som underlag till Sveriges klimatrapportering. Detta år har ytterligare scenarier tagits fram med lägre priser på utsläppsrätter och fossila bränslen samt specifika scenarier för transportsektorn. Presentationen av resultaten skiljer sig från tidigare rapporter som Energimyndigheten tagit fram över långsiktiga energiscenarier. Den största skillnaden är att Energimyndigheten i den här rapporten inte väljer att lyfta fram ett huvudscenario som tidigare år. Här presenteras istället skillnaden mellan scenarierna samt vilka förutsättningar som är viktiga för utvecklingen inom olika sektorer.

Scenarierna ska inte betraktas som en prognos utan utfallet är beroende av vilka förutsättningar som har antagits för respektive scenario. Scenarierna utgår från dagens beslutade energi- och klimatpolitiska styrmedel ochvisar inte en bild av ett önskvärt framtida energisystem utan snarare hur framtidens energisystem skulle kunna se ut utan ytterligare styrmedel. Samtliga scenarier har tagits fram till 2050 vilket också innebär stora osäkerheter då det i många fall är mycket svårt, om inte omöjligt, att veta hur världen ser ut om 30 år.