Regeringen inrättar råd för hållbara städer

Regeringen har nu tillsatt Rådet för hållbara städer. Rådet ersätter det tidigare uppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling och ska fortsatt driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige. Rådet består av 10 myndigheter däribland Energimyndigheten.

Efter tre år avslutas uppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling och istället tillsätter Regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet består av Energimyndigheten, Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Tillväxtverket, Trafikverket och Vinnova. Uppdraget sträcker sig till år 2022.

Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att göra städer gröna, hälsosamma och trygga. Den fysiska miljöns utformning är viktig och bidrar till att minska segregation, öka den sociala sammanhållningen och ge förutsättningar för att nå nationella klimat- och miljömål.

Generaldirektör Erik Brandsma kommer att företräda Energimyndigheten som ledamot i rådet.

– Det är glädjande att se den bredd av kompetenser uppdraget fått tack vare alla deltagande myndigheter. Tillsammans kan vi ta oss an de tvärsektoriella, och ibland komplexa utmaningar, som ofta ryms i en stad, säger Erik Brandsma.

Till rådet kopplas ett nätverk av experter från respektive myndighet. En representant som företräder kommunerna erbjuds att delta i nätverket och utses av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Det är viktigt att kommunerna i högre grad involveras i rådet och platsen i nätverket ser jag därför som särskilt viktig, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande från regeringen.

Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro, är utsedd till ordförande för Rådet för hållbara städer. Hans uppdrag blir att starta upp verksamheten och driva den under det första året. Boverket får i uppdrag att inrätta ett kansli som ska stödja rådet i arbetet.

Städer ska bli grönare

Regeringen inrättar nu även ett ekonomiskt stöd för grönare städer. Den förordning som styr stödet är klar och beslutas inom kort.

– Vi har på senare år sett flera goda pilotprojekt, och kunskap har byggts upp. Det här stödet behövs för att växla upp arbetet så att vi kan gå från pilot till större skala, säger miljöminister Karolina Skog i pressmeddelandet.

Stödet kan sökas av kommuner och ska främja ökad eller utvecklad stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Stödet kan också användas till att främja innovativ, mångfunktionell och resurseffektiv stadsgrönska. Stödet kräver medfinansiering på minst 50 procent.

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor för 2018, 500 miljoner kronor för 2019 och 550 miljoner kronor för 2020 till stödet. Boverket får i uppdrag att administrera stödet.

Statens arbete med hållbara städer

Statens samordning av arbetet med hållbar stadsutveckling inleddes 2008 med Delegationen för hållbara städer, som sedan övergick till Plattformen för hållbar stadsutveckling 2014. I samband med att rådet för hållbara städer inrättas avslutas också Plattformens uppdrag.