Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri

Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrmedel och en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan för omställningen som sex myndigheter nu lämnar över till regeringen.

Planen innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

Uppdraget att ta fram planen kommer från regeringen, och de sex myndigheterna som tagit fram den är Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

– Den strategiska planen vi nu levererar är så mycket mer än en rapport. Det är ett unikt samarbete mellan sex myndigheter och aktivt engagemang från sex generaldirektörer. Det är ett helhetsgrepp om transportsektorn inklusive flyg, sjöfart och arbetsmaskiner, och ett viktigt steg i en större process. Det gör att vi har förutsättningar att nå målsättningen till 2030 och vara ledande i den globala transportomställningen, säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten.

I planen finns också förslag på generella principer som bildar ett gemensamt förhållningssätt kring att hantera möjligheter, hinder och utmaningar. Det kan underlätta samverkan mellan privata och offentliga aktörer i transportsystemet, vilket behövs om omställningen ska lyckas.

En viktig princip är att det gäller att ta hänsyn till regionala och lokala förutsättningar, vilket speglas i flera förslag i planen. Andra principer som lyfts fram är bland annat att offentlig sektor bör vara förebild i omställningen, och att synergieffekter med andra samhällsmål tas till vara i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Det finns osäkerheter i omvärldsutvecklingen som behöver följas kontinuerligt. I planen föreslås därför kontrollstationer och indikatorer för att följa utvecklingen på transportområdet så att insatserna kan justeras utifrån den faktiska utvecklingen.

Ladda ner rapporten:

Strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor

FAKTA OM UPPDRAGET

Energimyndigheten fick i uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet i regleringsbrevet för 2016. Uppdraget omfattar att ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet för omställning, föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper, samt verka för synergier med andra nationella satsningar. Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys pekas ut som myndigheter som ska bidra till arbetet. Den strategiska planen överlämnades till regeringen 28 april 2017. Arbetet med att genomföra planen kommer att ske minst fram till 2019.

Kontakter:

Energimyndigheten

Ola Westberg, presschef Energimyndigheten, telefon 016-544 23 99 eller e-post pre...@energimyndigheten.se

Kristina Holmgren, projektledare Energimyndigheten, telefon 016-544 20 56 eller e-post kristina....@energimyndigheten.se

Rebecka Marklund, biträdande projektledare Energimyndigheten, telefon 016-542 06 35 eller e-post rebecka....@energimyndigheten.se

Boverket

Boverkets presservice, telefon 0455-35 31 70

Naturvårdsverket

Joanna Dickinson, handläggare Klimatstyrmedelsenheten Naturvårdsverket, 010-698 10 94 eller e-post joanna.d...@naturvardsverket.se

Trafikanalys

Johan Landin, kommunikationssamordnare Trafikanalys, telefon 076-128 74 06 eller e-post johan....@trafa.se

Camilla Hållén, kvalificerad utredare Trafikanalys, telefon 010-414 42 21 eller e-post camilla...@trafa.se

Trafikverket

Trafikverket pressjour, telefon 0771-31 15 00

Transportstyrelsen

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig Transportstyrelsen telefon 010-495 4119 eller e-post eva-mari....@transportstyrelsen.se