Sjö- och luftfart ökade energianvändningen i transportsektorn 2016

Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjorde 2016-års energianvändningen inom transportsektorn till den högsta sedan 2008. Även biodiesel för vägtransporter ökade under året.

Preliminär statistik för 2016 visar att transportsektorns totala energianvändning uppgick till 128,9 TWh, den högsta siffran sedan 2008. Av detta bestod 95,2 TWh av energianvändning från inrikes transporter. Vägtransporter stod för 94 procent av energianvändningen för inrikes transporter. Resterande 33,7 TWh stod utrikes sjöfart och utrikes luftfart för. Dessa två transportslag ökade med 12 respektive 15 procent under 2016.

- De senaste åren har visat på en ökad dieselanvändning och minskad användning av bensin och etanol. Denna trend fortsatte även under 2016 då användningen av bensin visade rekordlåga siffror samtidigt som användningen av diesel var rekordhög, säger Markus Selin vid Energimyndigheten

Sjudubblad användning av ren HVO

Dieselanvändningen ökar främst i form av biodieseln HVO som används både i ren form och låginblandad i fossil diesel. Mängden ren HVO nästan sjudubblades från 2015 till 2016. Totala andelen biodrivmedel inom vägtransporter uppgick 2016 till 19 procent. Detta motsvarar en ökning med 3,5 procentenheter jämfört med 2015.

 

 

Andel biodrivmedel i vägtransporter, procent

Ordlista:

Biodiesel – ett samlingsnamn för flytande biodrivmedel som kan blandas med fossil diesel eller användas direkt i dieselmotorer. Utgörs i Sverige idag av HVO och FAME och omfattar såväl rena drivmedel som de volymer som låginblandas i fossil diesel.

FAME – Fettsyrametylestrar. I Sverige är all FAME som används baserad på raps, och förkortas ofta RME, rapsmetylestrar.

HVO – Hydrerade vegetabiliska oljor. Här avses HVO-diesel som har kemiskt identiska egenskaper som fossil diesel. Kan produceras från olika typer av oljor.

Låginblandning – när ett biodrivmedel blandas in i ett fossil drivmedel, exempelvis biodiesel i fossil diesel och etanol i bensin.

Läs eller ladda ned rapporten.