108 miljoner till energi- och klimatomställning i offentlig sektor

Energimyndigheten har beviljat stöd på 108 miljoner kronor för att driva på energi- och klimatarbetet i offentlig sektor. Stödet är fördelat på 50 olika projekt med fokus på fysisk planering, transporter och upphandling. Gemensamt för projekten är att de ska stärka offentliga organisationers förmåga att integrera energi- och klimataspekter i det strategiska och långsiktiga arbetet.

Nu har alla projekt som beviljats stöd inom programmet ’Lokal och regional kapacitetsutveckling’ beslutats. Det innebär att 50 ansökningar tillsammans har fått 108 miljoner kronor att dela på för projekt som pågår fram till och med 2020. Spridningen är stor inom programmerats tre delområden - fysisk planering, transporter och upphandling, och bland de sökande finns kommuner, landsting, länsstyrelser, energikontor samt kommun- och regionförbund.

Gemensamt för alla projekt är att de ska utveckla offentliga organisationers kapacitet att arbeta med energi- och klimatfrågor på ett systematiskt och strategiskt sätt. Målet är nya arbetssätt ska tillämpas inom olika delar av verksamheten, även efter projekttidens slut.

– Offentliga aktörer har en avgörande roll för att Sverige ska kunna nå de energi- och klimatpolitiska målen. Vi har 290 kommuner och 21 län/regioner som alla besitter en stor rådighet vad gäller genomförandet av samhällsövergripande energi- och klimatåtgärder, säger Rebecka Marklund, handläggare på Energimyndigheten.

Bland de beviljade projekten finns projekt som fokuserar på överflyttning till gång-, cykel- och kollektivtrafik, på mer samordnade transporter eller minskad efterfrågan av transporter, samt projekt som stöttar integreringen av energi- och klimataspekter i den fysisk planeringen och i den offentliga upphandlingen.

Här hittar du beskrivningar av alla beviljade projekt.

Mer om programmet

Ett av Energimyndighetens uppdrag är att stödja lokala och regionala offentliga aktörer i sitt arbete med energiomställning och åtgärder för en minskad klimatpåverkan. Detta görs bland annat genom finansiering av projekt. Stödet inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling kan sökas av offentliga aktörer på lokal och regional nivå och får användas till att implementera och utveckla metoder, verktyg, arbetssätt och processer, men också till att underlätta samverkan och informations- och erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer. Läs mer om programmet här.