Ändrad lagtolkning angående beräkning av kvotplikt för elintensiva biogasföretag

Biogasföretag som är registrerade som kvotpliktig elintensiv industri kan vid beräkning av kvotplikten inte längre göra avdrag för el som förbrukas vid högtryckskomprimering. Avdrag kan fortsatt göras för el förbrukad vid rötning och rening av gasen.

Detta gäller alla biogasföretag som är registrerade som elintensiva industrier det vill säga företag som är registrerade enligt:

  • 11 kap 9 § 3 (energiprodukt, lagen (1994:1776) om skatt på energi), eller
  • 190-reglerna (tillverkningsprocess, 1 kap. 2 § första stycket 8 a eller b, lagen (2011:1200) om elcertifikat).

Bakgrunden är en dom i högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att el som förbrukas vid högtryckskomprimering i fordonsgasanläggningar inte är att anse som förbrukning vid framställning av energiprodukter eller som förbrukning i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE.

Hur påverkar detta kvotpliktsdeklarationen?

Deklarationen för år 2017 påverkas inte.

Vid deklarationen 2018 (det vill säga den som lämnas in i mars 2019) tillämpar vi dock den nya tolkningen fullt ut. De biogasföretag som är registrerade som kvotpliktig elintensiv industri kommer att omprövas enligt de nya reglerna allt eftersom det är dags för omprövning (varje eller vart tredje år).

Högsta förvaltningsdomstolens dom

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden