Arbetet med sektorsstrategier tar form

Energimyndigheten har beslutat om vilka fem sektorer som ska ta fram strategier för energieffektivisering. Nu påbörjas samtal och möten med aktörer inom respektive sektor.

Just nu pågår den andra fasen av programmet Sektorsstrategier för energieffektivisering. Genom dialog och samarbeten ska aktörer inom respektive sektor tillsammans ta fram en strategi för att uppnå en mer resurseffektiv energianvändning.

Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter ramarna för processen. Tillsammans med branscher och aktörer ska sedan visioner, mål och handlingsplaner tas fram inom varje sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer.

De sektorer som ingår i programmet är:

  • Produktion i världsklass
  • Framtidens handel och konsumtion
  • Resurseffektiv bebyggelse
  • Flexibelt och robust energisystem
  • Fossilfria transporter

– Valet av sektorer speglar behovet av nya samarbeten över branschgränserna. Vi har sett behov av ett angreppssätt där olika branscher jobbar med gemensamma utmaningar och möjligheter till effektivisering, säger Carl-Martin Johborg, uppdragsledare på Energimyndigheten.

Samtal i fokus

Under våren 2018 har sektorsstrategiprogrammet börjat ta form och nu trappas arbetet upp med att hitta relevanta samarbeten ute i samhället.

–  Nu fortsätter vi arbetet med att identifiera aktörer, sammanhang och insatser som tangerar och kompletterar respektive sektor. Vi har också inlett samtal och informationsutbyten tillsammans med en rad olika intressenter, säger Carl-Martin Johborg på Energimyndigheten.

Alla kan bidra

Energimyndigheten välkomnar alla aktörer som kan och vill delta i arbetet med sektorsstrategierna. Förutom att bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen kan ett deltagande även ge många nyttor för den enskilda organisationen.

– Genom att delta i arbetet får man bland annat möjlighet till kunskapsutbyte och en förbättrad insyn inom energiområdet. Man har även möjlighet att lyfta fram behov och definiera behovet av framtida styrmedel, säger Carl-Martin Johborg på Energimyndigheten.

Mer information och kontakt

Har du idéer, synpunkter eller vill vara med i arbetet? Hör av dig till oss på: sektorsst...@energimyndigheten.se

Mer information om uppdraget hittar du på: www.energimyndigheten.se/sektorsstrategier