BeBo och BeLok bidrar till energieffektiva fastigheter

En ny utvärdering av Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok visar att arbetet i nätverken lett till faktiska energieffektiviseringar och att intresset för nätverken är högt bland medlemmarna.

Energimyndigheten gav Copenhagen Economics i uppdrag att ta fram en utvärdering av måluppfyllelsen av den nu avslutade treårs-etappen av både BeBo och Belok. Utvärderingen har tittat på i vilken mån nätverken nått upp till de tre delmål som specificerats av Energimyndigheten:

  • Ge fastighetsägare bättre beslutsunderlag inför investeringsbeslut gällande energieffektiva åtgärder.
  • Fungera som en mötesplats mellan företag, myndigheter och akademin.
  • Påskynda utvecklingen av nya energieffektivare tekniker, produkter, metoder och system utifrån medlemmarnas behov.

Hög måluppfyllelse och faktisk energieffektivisering

Resultatet visar att BeBo och Belok överlag når upp till de mål som Energimyndigheten definierat. I båda organisationerna anser medlemmarna att nätverken bidrar till förbättrade beslutsunderlag för att göra energieffektiva investeringsval, till skapandet av nya kontakter samt att de påskyndar utvecklingen av nya tekniker och metoder för energieffektiva lösningar.

Utvärderingen visar att det också är sannolikt att både BeBo och BeLok bidragit till effekten av en minskad energianvändning.

– Det är positivt att nätverken ger så konkreta nyttor både för de enskilda medlemmarna men också för marknadsutvecklingen på området, säger Sara Akkurt på Energimyndigheten.

Nätverkens funktion som en mötesplats för kontaktskapande och erfarenhetsutbyte är är både viktigt och uppskattat. En stor andel av de svarande anger att BeBo och Belok väl fyller den funktionen, eftersom det saknas andra bra mötesplatser.

Metoder och verktyg som finns tillgängliga på respektive innovationsklusters hemsida har haft en relativt stor spridning och utvärderingen visar också på en efterfrågan på ännu mer kunskap inom ännu outvecklad teknik, inte minst en grön och digital sådan.

Läs hela utvärderingsrapporten här.

Mer om BeBo och BeLok

Bostäder och tjänstesektorn står för cirka 40% av Sveriges totala energianvändning. En av Energimyndighetens satsningar för en minskad energianvändning i byggnader är finansieringen av innovationsklustren - BeBo och BeLok. Nätverken samlar fastighetsägare inom flerbostadshus respektive lokalfastigheter och ska genom en ökad beställarkompetens leda till att energieffektiva system, tekniker, metoder och produkter kommer ut på marknaden.

BeLok, beställargruppen lokaler, startades 2001 och representerar idag cirka 25 procent av lokalytan i Sverige. BeBo, beställargruppen för bostäder, startade 1989 och representerar idag cirka 70 procent av alla flerbostadshus i Sverige.

Den senaste etappen av nätverken är nu avslutad. Energimyndigheten planerar inför en ny etapp för den kommande treårsperioden, men hur den exakta utformningen kommer se ut är ännu inte klart.