Uppdatering gällande tidig varning för det västsvenska naturgassystemet

Energimyndigheten bibehåller krisnivå "tidig varning" för det västsvenska naturgassystemet med anledning av förändrad försörjningssituation i Danmark

Uppdatering 2018-03-05, kl 16.15:

Det västsvenska naturgassystemet är för närvarande i balans gällande inmatning och uttag, men den danska transmissionssystemoperatören Energinet.dk rapporterar fortsatt sjunkande lagernivåer. Detta kan resultera i kritiska nivåer i de danska gaslagren i mitten av mars, förutsatt att dagens uttagstakt fortsätter. Energimyndigheten bedömer därför att försörjningsläget på den danska marknaden kan komma att påverka det svenska naturgassystemet. Därför kvarstår Energimyndighetens krisnivå "tidig varning" för det västsvenska naturgassystemet. (Se definition av "tidig varning" längre ner på sidan).

Utlysningen av "tidig varning" som gjordes i torsdagen 1 mars bidrog till att det svenska transmissionssystemet kommit i balans då marknaden har reagerat i enlighet med de åtgärder som vidtogs. Det är den fortsatta ansträngda försörjningssituationen i Danmark som nu ligger till grund för den bibehållna krisnivån "tidig varning" i Sverige.

Beslutet är fattat av Energimyndighetens och gäller tills annat meddelas. Energimyndigheten fortsätter att följa utvecklingen tillsammans med berörda aktörer.

 -------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2018-03-02, kl 13.45:

Marknaden har reagerat positivt på vidtagna åtgärder och försörjningsläget i det västsvenska naturgassystemet har stabiliserats. Energimyndigheten vill säkerställa att den positiva trenden håller i sig och se en stabilisering av trycket de närmaste dygnen. Därför kvarstår beslutet om krisnivå Tidig varning (se definition av Tidig varning längre ner på sidan).

Beslutet om krisnivå Tidig varning gäller tills annat meddelas.

-------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2018-03-02, kl 10.00:

Energimyndighetens åtgärd att utlysa tidig varning, i kombination med Swedegas åtgärd att minska balansansvarigas intervall för flexibilitet, har hittills haft en positiv effekt för försörjningsläget i det västsvenska naturgassystemet.

Beslutet om krisnivå tidig varning gäller tills annat meddelas. Vad gäller situationen i Danmark har beslutet om krisnivå tidig varning kvarstått sedan i tisdags kväll.

En ny uppdatering om försörjningsläget skickas ut idag efter klockan 12.00.

-------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunden till beslutet om tidig varning beror på obalans i det svenska gassystemet som har resulterat i att trycket i gassystemet sjunkit till nivåer som, om trycket fortsätter att sjunka, kan nå nivåer som kan påverka leveranssäkerheten. Energimyndigheten vill genom utlysning av tidig varning uppmärksamma marknaden i god tid på det rådande försörjningsläget.

Energimyndigheten gick under torsdagen ut med information om tidig varning via både e-post och UMS till aktörer i enlighet med myndighetens fastställda rutin.

Beslutet om krisnivå tidig varning fattades av Energimyndighetens krisledare för gas (KLG) Urban Bergström klockan 10.30 torsdagen den 1 mars. Beslutet gäller tills annat meddelas. Inga leveranser påverkas av beslutet om tidig varning.

Minskat intervall för balansansvarigas flexibilitet

Svenska TSO:n Swedgas, som har systemansvaret för transmissionsnätet för naturgas i Sverige, har som förebyggande åtgärd minskat intervallet för balansansvarigas flexibilitet. Syftet med denna åtgärd är att säkerställa leveranssäkerheten i systemet och gäller tillsvidare. Swedegas ansvarar för såväl driften av nätet som för information till intressenter.

Tidig varning även i Danmark

Den danska TSO:n Energinet utlyste tidigare i veckan tidig varning för det danska gassystemet men har under torsdagen rapporterat att systemet åter är i balans och gastrycket är högt på den danska marknaden. Det var med andra ord inte på grund av det danska gassystemet som det svenska gassystemet hamnade i obalans.

 

Om definitionerna

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerhetsställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010.

Tidig varning

Tidig varning gäller när det finns konkret, seriös och tillförlitlig information om att en händelse sannolikt kommer att resultera i en avsevärd försämring av försörjningssituationen och sannolikt kommer att leda till att beredskaps- eller krisnivån kommer att aktiveras.

Beslutet innebär inte någon marknadsintervention, men är en signal om att försörjningsläget i det västsvenska naturgassystemet har försämrats.

Beredskap

Beredskap gäller när ett avbrott i gasförsörjningen eller en exceptionellt hög efterfrågan på gas uppstår som resulterar i en avsevärd försämring av försörjningssituationen, men marknaden fortfarande klarar att hantera avbrottet eller efterfrågan utan att icke marknadsbaserade åtgärder krävs.

Beslutet innebär inte någon marknadsintervention, men är en signal om att försörjningsläget i det västsvenska naturgassystemet har försämrats.

Kris

När en exceptionellt hög efterfrågan på gas uppstår, när ett allvarligt avbrott i försörjningen eller en annan avsevärd försämring av försörjningssituationen uppstår och alla relevanta marknadsåtgärder har vidtagits men gasförsörjningen inte räcker till för att tillgodose den återstående efterfrågan på gas, så att icke-marknadsbaserade åtgärder måste vidtas för att, i synnerhet, trygga försörjningen till skyddade kunder.