Energimyndigheten utsedd som tillsynsmyndighet för informationssäkerhet inom energisektorn

Den 20 juni beslöt regeringen om förordningen för informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Inom energisektorn är det Energimyndigheten som är utsedd som tillsynsmyndighet.

Den 1 augusti 2018 träder lag och förordning i kraft. Syftet är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster. Det gäller inom sektorerna; energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur och digitala tjänster.

–Formuleringen och innehållet i lag och förordning var i stort förväntad och i linje med Energimyndighetens förberedelser. Under hösten kommer även föreskriftsarbetet för Energimyndigheten intensifieras, i detta ligger omfattande dialog med branschaktörer, säger Tommy Wahlman på Energimyndigheten.

Reaktiv tillsyn från augusti

Energimyndigheten har ett ansvar för reaktiv tillsyn redan från och med 1 augusti. Ansvaret är i praktiken mycket begränsat eftersom MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter är ute på remiss under sommaren och kommer preliminärt att vara på plats den 1 november 2018.