Energimyndighetens rapport är ute på remiss

Regeringen har skickat ut Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2019 på remiss.

regeringens webbplats kan du läsa mer om remissen.
Olje- og energidepartementet har också skickat ut Norges vassdrags- og energidirektorats rapport på remiss. Här kan du läsa mer om deras remiss.