Företagsnätverk över hela landet är igång och energieffektiviserar

312 företag i 38 nätverk över hela landet arbetar nu med energieffektivisering i nätverksform. Uppstarten av projektet Nätverk för energieffektivisering är nu över, och spännande saker kommer hända framöver då nätverksarbetet går in i en ny fas.

2015 drog projektet Nätverk för energieffektivisering igång. Det är ett av 13 EU-finansierade projekt som ska hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera. Projektet bedrivs i nätverksform och är inspirerat av liknande projekt i Tyskland där samma metod gett lyckade resultat.

I nätverken träffas de deltagande företagen regelbundet för att lära sig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter, de har också tillgång till en energiexpert som stöttar företagen med energiarbetet. Nätverken ska vara aktiva till 2020, och målet är att företagen till dess minskat sin energianvändning med 15 procent.

Rekryteringen avslutad

Fokus initialt i projektet var att rekrytera företag, och nu finns 38 aktiva nätverk med drygt 300 deltagande företag. Karin Höckerdal, projektledare på Energimyndigheten, berättar att rekrytering av företag har varit en utmaning då energieffektivisering sällan står högst på agendan hos företagen.

– Med ett mål på 40 nätverk var det många som sa "Det går aldrig". Nu är rekryteringsfasen över och vi är mycket stolta över våra 38 aktiva nätverk med företag från en mängd olika branscher – allt ifrån transportföretag till livsmedelsbutiker och sågverk.

Energikartläggning – första steget

En energikartläggning är ofta det första steget för att energieffektivisera. Företaget får genom kartläggningen koll på hur och var energin används och ger förslag på energieffektiva åtgärder. Majoriteten av företagen i nätverken har nu genomfört sina kartläggningar med stöd från nätverkens energiexperter. Många har också utnyttjat Energimyndighetens energikartläggningsstöd, där företag kan få upp till 50 000 kronor i delfinansiering för att genomföra en energikartläggning.

– Varje företag har olika förutsättningar och för vissa har processen gått snabbt och för andra har det tagit lite längre tid. Det som alla har gemensamt är att resultatet har varit mödan värt och nu ser vi fram emot att ta till vara på den besparingspotential som kartläggningarna har visat, berättar Jesper Andersson, koordinator i Västra Götaland.

Samverkan över hela landet

Hur koordineras ett nationellt projekt med drygt 300 företag? Det görs genom samverkan. Energimyndigheten har ett nära samarbete med energikontor och länsstyrelser i landet som fungerar som koordinatorer för nätverken på regional nivå. Förutom att driva nätverket regionalt får koordinatorerna träffas regelbundet för att dela erfarenheter och öka sina kunskaper i rollen som koordinator.

– Medlemsföretagen gör en spännande resa under nätverksperioden. Från enstaka energieffektiviserande punktinsatser till ett långsiktigt, strategiskt energiarbete med återkommande uppföljning. Som koordinator försöker jag hålla engagemanget uppe hos företagen och underlätta kunskapsutbytet mellan dem, säger Anna Evander, koordinator i Skåne.

Nästa steg - genomföra åtgärder

Nästa steg för företagen är att börja genomföra åtgärder. I det arbetet finns både koordinator, energiexpert och resten av nätverket som stöd. Under våren kommer fokus ligga på att belysa hur man som företag kan jobba med förbättringsarbete och förändringsledning. Allt i syfte att få till stånd ett strukturerat energieffektiviseringsarbete hos företagen som ger resultat - både nu och i framtiden.

Läs mer om projektet Nätverk för energieffektivisering.