Förnybar energi ökar inom transportsektorn

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar bland annat att transportsektorn fortsätter att öka sin andel av förnybar energi. Framförallt beror det på att biodieseln HVO ökar på marknaden.

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen och ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling.

I rapporten finns indikatorer för bland annat förnybar energi, energiintensitet och pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader. Den totala användningen av förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning var oförändrad mellan 2015 och 2016. Andelen förnybar energi uppgick till 54 procent 2016, beräknat enligt förnybartdirektivets metod.*

– Transportsektorn fortsätter dock att minska sin andel av fossila bränslen i snabb takt. Detta är en konsekvens av att förnybara drivmedel, i huvudsak HVO, ökar på marknaden, i kombination med skattebefrielse av förnybara drivmedel, säger Camilla Dellby, analytiker på Energimyndigheten

Energiintensiteten minskar

Sverige har ett mål att minska energiintensiteten med 20 procent mellan 2008 och 2020. Energiintensiteten är ett mått på tillförd energi i relation till BNP. Indikatorn visar en minskande trend över åren och ligger på 16 procent 2016.

Effektbalansen försvagas

Energiindikatorn effektbalans är en av flera indikatorer som beskriver Sveriges försörjningstrygghet och en väl fungerande energimarknad. Årets rapport visar att effektbalansen är något försvagad, främst på grund av att kärnkraftsreaktor Oskarshamn 1 har stängts.

– Även om Sverige har installerat mycket effekt genom utbyggnad av vindkraft och solkraft senaste åren så är dessa produktionssätt inte alltid tillgängliga när vi har vårt största effektbehov. Detta innebär att stängning av kärnkraftverk, som har en högre tillgänglighet än exempelvis vindkraft, påverkar effektbalansen, säger Camilla Dellby på Energimyndigheten

* Andelen förnybar energi i transporter så som den beräknas enligt förnybartdirektivet har korrigerats i rapporten för åren 2016-2017. Ändringen är gjord eftersom vissa biodrivmedel felaktigt hade beräknats felaktigt, vilket innebar att andelen förnybart blev större än den skulle vara. Ändringarna berör främst kapitel 4 i rapporten Energiindikatorer 2018 samt flik 4 i Excelsammanställningen Energiindikatorer i siffror. [2019-04-18]