Förtydligande gällande beräkning av kvotplikt för elintensiva biogasföretag

Elintensiva industrier kommer även framöver att kunna dra av högtryckskomprimering av biogas från sin kvotpliktiga elanvändning om komprimeringen sker i anslutning till den produktionsanläggning där gasen produceras. Avdrag kommer emellertid inte att tillåtas för elanvändning avseende högtryckskomprimering som sker i fristående CNG-anläggningar.

Energimyndigheten publicerade den 8 mars på energimyndigheten.se information om att myndigheten från och med deklarationen för 2018 (det vill säga den som lämnas in i mars 2019) skulle ändra tillämpningen om vilken elanvändning som får dras av för högtryckskomprimgering av biogas.

Informationen om avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen gällande komprimering av biogas gavs emellertid en felaktig formulering. Av den tidigare angivna informationen framstod det som att ingen elanvändning för högtyckskomprimering av biogas ansågs höra till tillverkningen av en energiprodukt.

Det som enligt avgörandet inte hör till tillverkningsprocessen är emellertid endast elanvändning för högtryckskomprimering som sker i CNG-anläggningar som är skilda från den anläggning där biogasen produceras.

Sådan högtryckskomprimering som sker i anslutning till produktionsanläggningen innan gasen distribueras eller placeras i ett färdigvarulager berörs inte av avgörandet. Därför ändras inte heller Energimyndighetens tillämpning i denna del.