Handlingsplan för anpassning till ett förändrat klimat

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som redan finns. Det gäller även de förändringar vi inte kan förhindra framöver. Energimyndigheten har tagit fram en handlingsplan för myndighetens arbete med klimatanpassning.

Energimyndigheten arbetar generellt med sårbarheter i energisystemet. Klimatrelaterade händelser är ett av många hot mot energiförsörjningen. Förändringar i klimatet innebär att vissa typer av naturhändelser blir både vanligare och mer extrema, vilket kan orsaka störningar i energiförsörjningen.

Uppmuntra och underlätta

Klimatförändringen är en långsam process vilket kan göra det svårt för aktörer att identifiera vilka åtgärder som behöver genomföras i tid. Klimatanpassning i energisektorn behöver uppmuntras och underlättas genom samverkan och de förslag till åtgärder som vi lyfter fram i handlingsplanen. Energimyndigheten bedömer att det behövs stimulans av olika slag för att få till stånd en ökad medvetenhet kring behovet av klimatanpassning inom energisektorn.

Energimyndighetens åtgärder syftar till att utveckla och samordna energisektorns anpassning till ett förändrat klimat, genom att Energimyndigheten bedriver omvärldsbevakning och analys samt stödjer andra myndigheter med expertkompetens inom området, säger analytiker Linda Kaneryd på Energimyndigheten.

Om handlingsplanen för klimatanpassning

Regeringen har under 2018 antagit en ny strategi för klimatanpassning. Där anges att nationella myndigheter ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde exempelvis genom att ta fram handlingsplaner.

Energimyndigheten gör årligen risk- och sårbarhetsanalyser där väderrelaterade händelser utgör en del av flera hot som finns mot vår energiförsörjning. Vid behov gör myndigheten fördjupade studier, ger förslag på åtgärder och tar fram kunskapsstöd som kan användas av andra i arbetet med att förebygga och lindra samhällskonsekvenser av väderhändelser. Energimyndigheten samverkar även med andra myndigheter och aktörer i samhället och bidrar därigenom med kunskap i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.