I år fasas de första anläggningarna ut ur elcertifikatsystemet

De förnybara elproduktionsanläggningar som togs i drift under 2003 kommer i år att bli utfasade från elcertifikatsystemet. Anläggningarna har då fått elcertifikat under 15 år. När dessa anläggningar är utfasade förväntas den totala elcertifikatberättigade årsproduktionen av el ha minskat med cirka 80 GWh.

Sammantaget rör det sig om ett 30-tal anläggningar som omfattas av utfasningsarbetet under 2018. innehavarna till anläggningarna kommer fortlöpande under året med början från maj att underrättas om att anläggningarna fasas ut ur elcertifikatsystemet efter 15 års tilldelning.

Om elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är Sveriges huvudsakliga stödsystem för förnybar elproduktion. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2045.