Kortsiktsprognos: Minskad tillförsel av energi medan användningen ökar

Energimyndigheten publicerar nu sommarens kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2017–2021. Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 600 till 583 terawattimmar (TWh), medan den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka.

Anledningen till att energitillförseln minskar är att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 är planerade att stängas ned under prognosåren. Vid elproduktion från kärnkraft är förlusterna större än de från vindkraft.

Kärnkraftsproducerad el minskar med 14 TWh mellan 2017 och 2021. Minskningen antas till största delen ersättas av 10 TWh ökad elproduktion från vindkraft. Dessutom väntas exporten av el att minska.

Energianvändningen inom sektorn bostäder och service väntas öka från 141 TWh 2017 till 145 TWh år 2021. Den största ökningen beror på att prognosåren antas bli normalvarma och därmed kräva mer energi för uppvärmning. 2017 var drygt sju procent varmare än normalt och därför var uppvärmningsbehovet lägre.

En marginell ökning av energibehovet inom sektorn kommer från uppvärmning av nya bostäder. Trenden inom sektorn visar på en ökad el- och fjärrvärmeanvändning, en konstant biobränsleanvändning och en minskning i användningen av fossila bränslen.

Industrisektorns energianvändning väntas öka marginellt under prognosåren från 139 TWh 2017 till 141 TWh år 2021. Trenden visar även på en utfasning av tunga eldningsoljor samt en fortsatt omställning av fossila bränslen till biobränslen och el.

Transportsektorns energianvändning väntas öka från 134 till 135 TWh under prognosperioden. Den största ökningen sker inom utrikes transporter där antalet passagerare inom flygtrafiken blir allt fler. I prognosen för inrikes transporter sker en minskning till följd av högre bränslepriser och en mer effektiv bilpark. Prognosen visar även en högre bensinanvändning gentemot fossil diesel. Detta är en konsekvens av att en större del av dieselefterfrågan täcks av biokomponenter som en konsekvens av reduktionsplikten.

Sveriges totala energitillförsel 2017, samt prognos för åren 2018-2021, TWh

 

 

Om Energimyndighetens kortsiktsprognoser

Energimyndighetens kortsiktsprognos omfattar det svenska energisystemets utveckling under perioden 2018–2021 samt redovisar 2017 enligt den senast tillgängliga kortperiodiska statistiken.

Prognosen bygger på ett antal antaganden och förutsättningar. Resultaten i prognosen är bland annat beroende av antaganden om ekonomisk tillväxt, bränslepriser, nybyggnation av bostäder och tillrinning i vattenmagasin under kommande åren. Eftersom antagandena kan vara osäkra kan den verkliga energianvändningen komma att avvika från prognosen.

Energimyndigheten levererar årligen två kortsiktsprognoser till regeringen. Denna prognos redovisas i en utförlig rapport med tillhörande sifferfil. Den andra prognosen som publicerades i mars 2018 redovisades i en sifferfil och en sammanfattande text om resultatet i stora drag samt förändringar från föregående prognos.