Kvartalsrapport nr 3 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade 2012, har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 23,2 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 16,7 TWh byggts i Sverige och 6,5 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 3 år 2018 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020. Under tredje kvartalet 2018 har det tagits i drift 0,9 TWh i Sverige och 0,6 TWh i Norge.

Förutom de drifttagna 1,5 TWh är 21,6 TWh under konstruktion, varav 10,9 TWh i Sverige och 10,6 TWh i Norge. Utöver detta ligger det investeringsbeslut på 1 TWh i Sverige enligt den kartläggning som Sverige genomförde med brytdatum 1 oktober.

Energimyndighetens och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, elcertifikatsberättigad elproduktion, tilldelning av elcertifikat, projekt under konstruktion, kvotpliktig elanvändning och prisutveckling.

Kvartalsrapport, beskrivning av beräkningsverktyg för kvotpliktig elanvändning och information om Energimyndighetens sammanställning över svenska planerade projekt inom elcertifikatsmarknaden finns tillgänglig på vår webbsida för marknadsstatistik.

Förbättrad marknadsinformation

Energimyndigheten och NVE jobbar kontinuerligt med att förbättra informationen för elcertifikatsmarknaden. Att ge ut en kvartalsrapport är en del i detta arbete. Energimyndigheten redovisade i juni regeringsuppdraget om hur transparensen i elcertifikatsystemet kan ökas. En av slutsatserna var att listan på planerade projekt skulle publiceras kvartalsvis, för att ge marknaden större insyn i hur mycket som byggs och planeras. Så från och med detta kvartal uppdateras listan i samband med publikation av kvartalsrapporten.

NVE publicerar även uppdateringar på planerad produktion varje kvartal baserat på hur mycket som är under byggnation, och koncessionsärenden som NVE handlägger, på vår webbsida för marknadsstatistik finns det länkar till NVE:s information om ny elproduktion, samt deras lista på koncessionsärenden.

Om du har synpunkter på hur kvartalsrapporten kan förbättras är du välkommen att ta kontakt med Energimyndigheten och lämna dina synpunkter via elcert...@energimyndigheten.se