Nordiskt samarbete med fokus på klimatsmart mobilitet

Energimyndigheten har fått i uppdrag att leda projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet som lanseras idag på regeringskansliet. Projektet pågår från och med 2018 och avslutas med en konferens 2020.

Energimyndigheten har fått huvudansvaret att leda projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet tillsammans med Trafikverket. I samband med lanseringen av projektet ska IEA, International Energy Agency, presentera rapporten Nordic EV Outlook som tagits fram med underlag från Energimyndigheten. Rapporten ska presentera bland annat lärdomar från nordiska länders arbete kring laddbara fordon. Under dagen ger även Trafikverket en presentation kring stadsmiljöavtal och anpassad laddinfrastruktur i storstäder.

Projektet syfte är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara person- och godstransporter i nordiska städer och stadsregioner. Satsningen ska växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan de nordiska länderna och på så sätt främja klimatsmarta och yteffektiva transporter. Projektet består av följande fem delprojekt, där Trafikverket har huvudansvaret för delprojekt tre:

  1. Lansering av ordförandeskapsprojektet samt avslutande konferens om hållbara städer med fokus på klimatsmarta resor och transporter.
  2. Åskådliggörande av goda exempel och ge rekommendationer om möjligheten att öka nollemissionsfordon i städer.
  3. Dialogmöten, erfarenhetsutbyte samt rekommendationer om att skapa förutsättningar för attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.
  4. Erfarenhetsutbyte och hitta lösningar för laddning av elfordon i städer.
  5. Utveckling av en databas med information om laddstationer för elfordon.