Nu kan fler söka elbusspremien

Den 21 december 2017 ändrade regeringen förordningen för elbusspremien. Nu kan fler söka premien och målet är att ännu fler elbussar ska sättas i trafik. Ansökan om premien enligt den nya förordningen öppnar den 1 februari.

Syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt minska kollektivtrafikens klimatpåverkan samt bidra till en bättre luftkvalitet och ett minskat buller.

– Trafiken står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan gällande avgaser och buller. Elbussens fördelar är att den inte ger några lokala utsläpp och att den är tystare än andra bussar, säger Peter Dädeby på Energimyndigheten.

Den 21 december 2017 beslutade regeringen om förändringar i den förordning som ligger till grund för elbusspremien. De viktigaste förändringarna är att premien nu täcker den faktiska merkostnaden som en elbuss innebär samt att även privata företag kan söka elbusspremien.

– Den tidigare förordningen har haft ett antal begränsningar som bidragit till antalet ansökningar hittills varit få. Med det nya regelverket är förhoppningen att fler söker premien och att fler elbussar därmed sätts i trafik, säger Peter Dädeby.

Från 1 februari 2018 gäller följande ändringar enligt den nya förordningen:

 • Trafikföretag som bedriver kollektivtrafik med buss kan även söka elbusspremien. Trafiken kan antingen bedrivas i avtalsupphandlad trafik, i kommersiell busstrafik eller i beställningstrafik.
  I den tidigare förordningen kunde enbart regionala kollektivtrafikmyndigheter och vissa kommuner söka elbusspremien.

 • Storleken på premien utgör 20 % av elbussens inköpspris vilket borde innebära ett något högre premiebelopp
  I den tidigare förordningen var premiens storlek baserad på bussens storlek, det vill säga ju större buss desto större bidrag.

 • Även mindre bussar från 15 passagerare och uppåt är berättigade till premien.
  I den tidigare förordningen var bussen tvungen att vara registrerad för minst 31 passagerare.

 • Ansökan om elbusspremie kan göras innan bussarna beställs. Det innebär att sökanden vet om de blir beviljad elbusspremien i förväg.
  I den tidigare förordningen var det krav på att redovisa bussarnas registreringsnummer i samband med ansökan. Det innebar att sökanden inte visste om de hade blivit beviljade bidrag förrän bussarna anlänt.

 • Bränslecellsbussar är bidragsberättigade.
  I den tidigare förordningen uppfyllde inte bränslecellsbussarna villkoren för att bli beviljade bidrag.

Om elbusspremien

Det är Energimyndigheten som hanterar ansökningar och utbetalningar av elbusspremien. Elbusspremien styrs av förordningen (2016:836) om elbusspremie och är det regelverk som anger vilka som söka premien och vilka bussar det går att söka bidrag för. Elbusspremien omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023.

Läs mer och ansök om premien

Ansökan öppnar den 1 februari 2018. Läs mer på: www.energimyndigheten.se/elbusspremie

För mer information, kontakta:

Peter Dädeby, handläggare Energimyndigheten
Tel: 0736–602 194
E-post: Elbuss...@energimyndigheten.se